Môi trường

Bình Thuận: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nguyễn Tú (thực hiện) 19/06/2023 - 14:09

(TN&MT) - Sở TN&MT Bình Thuận đã và đang tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, để Luật sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ phát triển kinh tế xanh, bền vững của địa phương. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận xung quanh nhiệm vụ quan trọng này.

38-2-.jpg
Ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận

PV: Xin ông cho biết một số kết quả quan trọng bước đầu mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020?

Ông Đỗ Văn Thái: Việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện. Để triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2021 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường..., góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Sở TN&MT Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Sở TN&MT đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý về môi trường các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân. Dự kiến quý 3/2023, Sở TN&MT sẽ phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực môi trường.

Sở TN&MT còn tham mưu cho HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành 3 Nghị quyết về phí thẩm định các hồ sơ môi trường và tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở TN&MT Bình Thuận và các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục đăng ký, xây dựng để trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm các tỉnh bạn và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, nhất là về xử lý chất thải rắn, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định là 90% và đến năm 2030 là 95% theo Kế hoạch số 3781/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Sở TN&MT đã triển khai dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú Quý, huyện Tuy Phong và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” theo Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) ký kết thỏa thuận đồng ý tài trợ dự án vào ngày 31/8/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) để thực hiện dự án.

Những năm qua, Bình Thuận đã phát huy nguồn lực, từng bước khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Bình Thuận đang có nhiều thời cơ mới khi dự án sân bay Phan Thiết, đường cao tốc Bắc - Nam (phía Đông) đi qua tỉnh Bình Thuận được đưa vào sử dụng; đặc biệt, khi Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... Do vậy, Bình Thuận luôn quan tâm thu hút các dự án đầu tư để phát triển nhanh, bảo đảm phát triển bền vững dựa trên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đi đôi với bảo vệ môi trường.

PV: Ông có thể chia sẻ về những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020?

Ông Đỗ Văn Thái: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Trong đó, tỉnh Bình Thuận đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở địa phương. Sở TN&MT Bình Thuận cũng đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Sở TN&MT với các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Để công tác quản lý, bảo vệ môi trường dần đi vào chiều sâu, Sở TN&MT còn phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện phòng ngừa, bảo vệ đến việc xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường… góp phần giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường tại địa phương.

Mặc dù đạt được các kết quả quan trọng trên, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, chưa đa dạng được nhiều nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi trường; chưa thu hút và khuyến khích được nhiều thành phần kinh tế tham gia, vốn viện trợ từ ODA cũng rất ít.

Hiện nay, tại khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng đã quy định các địa phương trong cả nước phải thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là ngày 31/12/2024. Tuy vậy, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 chưa hướng dẫn chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 75 và một số nội dung tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Do đó, tỉnh Bình Thuận chưa có đủ cơ sở thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại địa phương theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

38-1-.jpg
Sở TN&MT Bình Thuận có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững.

PV: Để Luật Bảo vệ môi trường 2020 sớm đi vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế xanh, bền vững, Sở TN&MT sẽ triển khai các giải pháp nào, thưa ông?

Ông Đỗ Văn Thái: Thời gian tới, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục thể chế hóa, xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

Tỉnh Bình Thuận sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực, trong đó, có lĩnh vực bảo vệ môi trường; cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, gắn với thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường; khuyến khích các hoạt động hợp tác công - tư tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Sở TN&MT Bình Thuận tiếp tục triển khai các nội dung theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường 2020; Công văn số 414/UBND-KT ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 29/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Trung ương tập trung triển khai các nội dung theo Công văn số 3480/VPCP-CN ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ nhằm sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân địa phương; tích cực, chủ động đề xuất các dự án về bảo vệ môi trường để thu hút nguồn lực đầu tư từ các quỹ tài chính, các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới.

PV: Trân trọng cảm ơn ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO