Bà Rịa - Vũng Tàu: Luật Đất đai 2013 tác động tích cực đến mọi mặt xã hội

Linh Nga| 15/12/2021 20:38

(TN&MT) - Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Luật Đất đai năm 2013 đã góp phần tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của tỉnh. Những kết quả đạt được đã và đang giúp địa phương đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Quỹ đất dành cho phát triển đô thị được mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sau gần 7 năm triển khai, áp dụng Luật Đất đai 2013, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: chính sách pháp luật đất đai từng bước hoàn thiện và được triển khai kịp thời đến các tầng lớp trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức pháp luật về đất đai, đóng góp tích cực cho phát triền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; thu hẹp sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong việc tiếp cận đất đai; khắc phục những bất cập trong bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; đổi mới công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Bên cạnh đó, từ việc thi hành Luật Đất đai năm 2013, đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân bổ quỹ đất đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất cơ bản phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quỹ đất dành cho công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được mở rộng, từng bước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhu cầu đô thị hóa.

Song song đó, thị trường bất động sản đã tạo lập được cơ chế hoạt động, từng bước hoàn thiện chính sách tài chính đất đai theo hướng tiếp cận cơ chế thị trường, đã phát huy được nguồn vốn xã hội cho thị trường, thu hút đầu tư cho phát triển, đưa đất đai trở thành nguồn nội lực, nguồn vốn để phát triển đất nước.

Ngoài ra, từ việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh có nhiều chuyển biến; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từng bước được củng cố, cán bộ làm công tác quản lý đất đai được tăng cường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được triển khai đồng bộ ở các cấp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã dược quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt; công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai đã được đẩy mạnh...

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Luật Đất đai 2013 đã góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý di sản, danh thắng trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề xuất quan điểm chỉ đạo trong việc đổi mới chính sách pháp luật đất đai.

Theo đó, các Quy định pháp luật đất đai sửa đổi, cần quy định rõ trách nhiệm của hộ gia đình cá nhân trong việc sử dụng đất, xử lý trách nhiệm các hộ gia đình, cá nhân trong việc không sử dụng đất, không kê khai đăng ký đất đai. Đồng thời, các thủ tục hành chính về đất đai phải đảm bảo quản lý chặt chẽ hiệu quả tài nguyên đất và đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và giám sát việc thực hiện của các cơ quan nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Luật Đất đai 2013 tác động tích cực đến mọi mặt xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO