Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022

Thanh Tâm| 20/01/2022 10:47

(TN&MT) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa gồm 14 người. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì.

Hội đồng thẩm định gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực, 1 Phó Chủ tịch và 11 ủy viên.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định khác có liên quan. Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định phải khẳng định rõ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về sự phù hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất đối với từng dự án, công trình được đề xuất trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Hình thức thẩm định thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản (khi không thể tổ chức họp) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực; chủ trì, tiếp nhận và gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đến các thành viên Hội đồng thẩm định; tổng hợp ý kiến thẩm định và gửi biên bản họp thẩm định, thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để UBND từng huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh (nếu có thiếu sót) hoặc có thể tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất (nếu thấy cần thiết); căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được hoàn thiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện dựa trên cơ sở thành viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, có trình độ, năng lực chuyên môn cao do các sở, ngành có liên quan cử tham gia Tổ giúp việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO