Thanh Hóa: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021” và “Ngày Đại dương Thế giới 08/6”

Thanh Tâm| 31/05/2021 16:59

(TN&MT) - Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021” và “Ngày Đại dương Thế giới 08/6” UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch Số: 126/KH-UBND. Với mục đích giúp người dân nâng cao nhận thức về phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”; Ngày Đại dương Thế giới với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế”, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021” và “Ngày Đại dương thế giới 08/6” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích: Quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến biển, hải đảo. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc. Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021” và “Ngày Đại dương Thế giới 08/6”

Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, hải đảo.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 15/6/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021” và “Ngày Đại dương Thế giới 08/6”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO