Sở TN&MT Yên Bái: Tinh gọn bộ máy tạo điều kiện cho sự phát triển

19/02/2019 10:28

(TN&MT) - Trong năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó phải kể đến những cố gắng trong việc đổi mới, sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Đầu xuân năm mới, PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái về vấn đề này và cùng nhìn lại kết quả 1 năm để tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động của Sở TN&MT bước vào năm mới 2019 với sự tự tin, góp phần chung cho sự phát triển của tỉnh nhà.

IMG 1938
Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái

PV: Thưa ông, trong năm 2018, bằng nhiều nỗ lực, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lực vực của ngành. Đặc biệt, trong việc thực hiện NQ 18, 19 của Trung Ương về việc tinh gọn bộ máy. Ông có thể cho biết rõ hơn về kết quả đã đạt được?

Ông Hồ Đức Hợp: Sau khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, Sở TN&MT đã tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để có quan điểm nhận thức đúng đắn, thống nhất về Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng thời, đã nghiêm túc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện việc sắp xếp bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương theo chỉ đạo của tỉnh. Mặt khác, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 43 và 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh. Trước khi sắp xếp, Sở có 06 phòng chuyên môn, 02 chi cục, 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Sau khi sắp xếp, Sở còn 04 phòng chuyên môn (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Khoáng sản, Phòng Tài nguyên nước KTTV&BĐKH), 02 chi cục (Chi cục Quản lý đất đai, và Chi cục Bảo vệ môi trường), 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường). Sau khi sắp xếp đã giảm được 02 phòng chuyên môn; 01 đơn vị sự nghiệp; 01 phòng thuộc Chi cục và 03 phòng thuộc Trung tâm.

Về tinh giản biên chế: Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP là 164 người. Năm 2018, đã thực hiện tinh giản biên chế được 05 người. Về việc thực hiện số lượng cấp phó đối với các phòng và đơn vị không bị vượt so với quy định.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở và của Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường sau khi sắp xếp lại: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 10/9/2018 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 02/7/2018 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

anh 26
Siết chặt công tác quản lý khai thác, thăm dò khoáng sản trên địa bàn

PV: Có thể nói việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng là bước tạo điều kiện cho sự phát triển của Sở. Vậy nhìn lại năm vừa qua, Sở TN&MT đã đạt được những thành tựu gì đáng kể? Thưa ông!

Ông Hồ Đức Hợp: Trong năm 2018, Sở TN&MT đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong việc chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành đã đạt được kết quả nổi bật như:

Về lĩnh vực đất đai, thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho 78 tổ chức với tổng diện tích 1.262.801,2 m2; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với 196 dự án. Sở TN&MT đã tích cực triển khai thực hiện công tác tạo quỹ đất sạch, tổ chức bán đấu giá và hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Đồng thời, cấp 111 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức. Ngoài ra, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thường xuyên được 9.890 giấy. Ngoài ra, còn tiếp nhận 15.046 hồ sơ địa chính của huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Lục Yên, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.

Về lĩnh vực môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt 37 báo cáo ĐTM; 15 phương án CPM. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: giám sát nước thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018; kế hoạch triển khai mô hình thu gom, vận chuyển xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đặc biệt, Sở vẫn tiếp tục tập trung vào công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, không để xảy ra điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh. Hay tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động về môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon”.

Về lĩnh vực khoáng sản, trình UBND tỉnh cấp 03 Giấy phép thăm dò khoáng sản; 07 Giấy phép khai thác khoáng sản; 06 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 03 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; 01 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; 01 Quyết định trả lại Giấy phép khai thác; 01 Văn bản chấp thuận khai thác khoáng sản đi kèm; 01 văn bản chấp thuận khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích Dự án xây dựng công trình. Sở chủ động đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

PV: Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý trong lĩnh vực ngành. Sở TN&MT đã có kế hoạch gì cho năm tới? Thưa ông!

Ông Hồ Đức Hợp: Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT. Trong thời gian tới cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhận thức và trách nhiệm cho các phòng chuyên môn, các đơn vị, cho cán bộ, công chức, viên chức và để tạo sự đồng thuận trong cơ quan khi tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống quy hoạch trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, từ đó đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh.

Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với tổ chức và cộng đồng. Cải thiện chất lượng môi trường, phòng ngừa ô nhiễm và kiểm soát, xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Cần chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, kế hoạch, chỉ tiêu được giao đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ nhằm phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành được giao năm 2019.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Yên Bái: Tinh gọn bộ máy tạo điều kiện cho sự phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO