Xã hội

Sở TN&MT Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Lê Hùng 18/10/2023 - 08:56

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC), giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC. Theo đó, thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh Sóc Trăng về CCHC năm 2023, từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT đã chủ động triển khai công tác CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mở đợt thi đua chào mừng 20 năm thành lập Sở TN&MT, trong đó có nội dung thi đua đẩy mạnh công tác CCHC.

anh-thay.-soc-trang.png
Sở TN&MT Sóc Trăng đang tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường góp phần huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tập trung củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của đội ngũ công chức, viên chức; phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở TN&MT đã ban hành 9 văn bản triển khai các nội dung, chỉ đạo liên quan đến công tác CCHC đến các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện; duy trì họp giao ban hàng tuần để kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về CCHC đảm bảo hiệu quả và đúng theo tiến độ đã đề ra; tổ chức lấy ý kiến đóng góp sở, ngành đối với dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Môi trường và Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở TN&MT.

Đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường do HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành; rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn và hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không có vấn đề phát sinh cần xử lý.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tập trung triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông qua việc không yêu cầu người dân nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy tại bộ phận giải quyết TTHC liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối với công tác giải quyết các TTHC, Sở TN&MT luôn hướng đến mục tiêu tăng cường tính công khai minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc thường xuyên rà soát và công bố, công khai theo đúng quy định. Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng nhằm đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí thực hiện TTHC; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đến nay, toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai và tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

a1-strang.png
Đến nay, toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT đều được công khai và tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã đánh giá rất cao những thành tựu mà ngành TN&MT tỉnh nói chung, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã đạt được sau 20 năm hình thành và phát triển, trong đó nổi bật là công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

“Công tác cải cách TTHC đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là bộ TTHC của ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết; quá trình giải quyết đã được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến khi trả kết quả trên môi trường mạng thông qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng” - ông Vương Quốc Nam cho hay.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng nhận định: Chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên môi trường là xu thế tất yếu, là giải pháp thiết thực để góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Do đó, Sở TN&MT đã luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tài liệu trên không gian mạng tạo tiền đề tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng.

Hiện nay, trong công tác chỉ đạo điều hành, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã dần chuyển sang số hóa thông qua phần mềm do tỉnh Sóc Trăng triển khai và đơn vị tự phát triển để quản lý văn bản điện tử, quản lý một cửa điện tử, quản lý nhân sự, quản lý tài sản và quản lý tài chính; đồng thời, Sở TN&MT đẩy mạnh công khai hoạt động của ngành TN&MT, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng phổ biến pháp luật, công khai TTHC,... trên môi trường mạng internet thông qua Cổng Thông tin điện tử, Cổng Thông tin công khai về tài nguyên và môi trường; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC và dịch vụ công; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về môi trường, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cam kết, đề án và kế hoạch bảo vệ môi trường cho cấp huyện sử dụng và cập nhật thường xuyên.

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thông qua luân chuyển hồ sơ số giữa Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, ứng dụng phần mềm chuyên ngành cho công tác đo đạc bản đồ, biên tập bản đồ, phân tích, xử lý số liệu quan trắc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tập trung xây dựng khung Chính quyền điện tử ngành TN&MT theo khung Chính quyền điện tử của tỉnh Sóc Trăng; triển khai các phần mềm quản lý phục vụ chỉ đạo điều hành theo lộ trình sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh để đảm bảo liên thông, liên kết theo mô hình Chính quyền điện tử; tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường; cập nhật thông tin thường xuyên để công khai hoạt động, thông tin của ngành, phổ biến chính sách pháp luật, công khai TTHC và các nội dung cần công khai, công bố khác.

Song song đó, Sở TN&MT cũng sẽ tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với số lượng phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng với hình thức phù hợp thông qua cổng thông tin điện tử, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp; sử dụng các phần mềm chuyên ngành hiệu quả; đồng thời, tăng cường sử dụng công nghệ mới, hiện đại hóa công tác chuyên môn và xây dựng tốt cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng quy chế phối hợp quản lý các phần mềm chuyên ngành nhằm tránh phân tán dữ liệu.

Đặc biệt, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường và xem đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên để xây dựng môi trường quản lý hiện đại, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng, cung cấp và trao đổi thông tin trong và ngoài ngành TN&MT; điều tra, khảo sát thời gian quan trắc tự động, ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu hiện có và công nghệ xử lý thông minh để xây dựng các hệ thống dự báo, cảnh báo phục vụ quản lý, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO