--Quảng cáo---

Sở TN&MT Lai Châu: Nhìn lại kết quả quản lý tài nguyên và môi trường năm 2018

Đất đai - 10:51 31/01/2019

(TN&MT) - Được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lai Châu.

Siết chặt công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Năm 2018, công tác quản lý tài nguyên và môi trường được Sở quan tâm siết chặt, đặc biệt là công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường, từ đó đã hoạt động ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật về đất đai khoáng sản; 01 Chỉ thị về tăng cường công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ đị chính; ký kết phương án bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh; phương án bảo vệ khoáng sản và nhiều văn bản để chỉ đạo đôn đốc, tăng cường kiểm tra, xử lý những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận toàn tỉnh Lai Châu đạt 92,22% diện tích cần cấp
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận toàn tỉnh Lai Châu đạt  92,22% diện tích cần cấp

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Sở TN&MT tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố; công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. Tổng hợp các danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 2018 – 2019. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đát, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức với tổng diện tích 415,662ha; phê duyệt điều chỉnh 78 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC); quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất cho 54 dự án; phê duyệt 10 phương án đấu giá 173 thửa đất/20.651.3m2.

Năm 2018, toàn tỉnh Lai Châu đã cấp được 2.423 giấy CNQSDĐ với diện tích 817,63ha, nâng tỷ lệ cấp Giấy CNQSDĐ toàn tỉnh đạt 92,22% diện tích cần cấp. Sở TN&MT Lai Châu đã tổ chức thẩm định 1 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 27 thiết kế kỹ thuật – dự toán và 38 sản phẩm trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC.

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh khác. Phê duyệt 3 khu vực khai thác khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt 12 Đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; cấp 11 giấy phép thăm dò khoáng sản, 5 giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình, 9 xác nhận đăng ký thu hồi đá, cát trong phạm vi công trình. Phê duyệt 2 Quyết định đóng cửa mỏ, 3 hồ sơ điều chỉnh công nghệ khai thác. Tham mưu UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; văn bản chỉ đạo và chủ động phối hợp các địa phương kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép.

Lai Châu đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
Lai Châu đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Vấn đề bảo vệ môi trường cũng được ngành tài nguyên và môi trường Lai Châu chú trọng quan tâm. Sở đã ban hành Kế hoach phối hợp công tác quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 – 2021; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”; hoàn thành kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 13 báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 2 dự án. Cấp 29 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 2 sổ chất thải nguy hại. Rà soát, đôn đốc thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện chương trình giám sát môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã tham mưu, sắp xếp kiện toàn bộ máy, sát nhập các phòng, đơn vị sự nghiệp. Sau sáp nhập đã giảm được 4 đầu mối, 7 lãnh đạo các phòng, đơn vị và tập trung đưa bộ máy đi vào hoạt động từ 1/1/2019. Cùng với đó, Sở TN&MT Lai Châu đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2018 – 2019 tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu là một trong 4 sở ngành bắt buộc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CCTTHC. Từ đó, chất lượng xử lý TTHC đã được nâng lên, số lượng giao dịch tăng, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, các vấn đề giao dịch giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được tiến hành thuận lợi, đúng quy định.

Ngành tài nguyên và môi trường Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Ngành tài nguyên và môi trường Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Để công tác CCTTHC tiếp tục đạt hiệu quả cao, Sở TN&MT Lai Châu đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý. Yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, công khai các TTHC; tiến hành đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC. Cùng với đó, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm với cán bộ công chức thực hiện chưa tốt công tác CCTTHC, gây phiền hà, khó khăn với tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tư vấn pháp luật, TTHC về tài nguyên và môi trường; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua dây nóng của Sở về những tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu qủa việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan. Đồng thời, tăng cường bố trí kinh phí thực hiện công tác CCTTHC, hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định.

Đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2018, ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu nhận định: Năm 2018, ngành TN&MT Lai Châu đã nỗ lực cố gắng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò tham mưu, quản lý về tài nguyên và môi trường; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh khác; bảo đảm sự phối hợp với các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lai Châu.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO