Quảng Ngãi: Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

17/05/2018 16:59

​(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 2681/UBND-NNTN chỉ đạo về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Cán bộ lâm nghiệp hướng dẫn người dân trồng mới, phát triển rừng
Cán bộ lâm nghiệp hướng dẫn người dân trồng mới, phát triển rừng  

​Theo đó, về mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn của tỉnh; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành,  đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy định nêu trên.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn của tỉnh; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, Hạt Kiểm lâm tổ chức nghiệm thu thanh toán kinh phí hỗ trợ trồng rừng, chuyển hóa rừng trồng, trồng cây phân tán.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn của tỉnh; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, lấy ý kiến các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và nghiệm thu trồng rừng, chuyển hóa rừng trồng, làm căn cứ để giải ngân khoản hỗ trợ của Nhà nước. Hàng năm, tổng hợp nhu cầu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm gửi các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện; tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các ngân hàng theo quy định trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ lãi suất cho vay hàng năm do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đề nghị. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ rủi ro khi thiệt hại xảy ra do các nguyên nhân bất khả kháng theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cho vay để đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm; chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn theo quy định hiện hành.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng, ban có liên quan tích cực phối hợp với Sở NN và PTNT trong quá trình thực hiện. Hàng năm, tổng hợp nhu cầu trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO