Tài nguyên

Nhiều điểm mới trong xác định giá đất

PV 14/06/2024 - 07:09

Ngày 5/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Để thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và người dân, nhất là trang bị kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ làm công tác xác định, thẩm định giá đất, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP; đồng thời tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức và cán bộ làm công tác xác định, thẩm định giá đất trên địa bàn Thành phố để từ đó phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, ngày 19/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến những quy định của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP cho công chức, viên chức và cán bộ làm công tác xác định, thẩm định giá đất của 30 quận, huyện, thị xã và đại diện các sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế Thành phố...

image_gallery.jpeg
Ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ông Lê Thanh Nam – Giám đốc cho biết: Nghị định số 12/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các quy định về phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục áp dụng các phương pháp định giá đất phù hợp với điều kiện nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào và điều kiện thực tiễn triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn đọng, bất cập trong công tác định giá đất, đẩy mạnh việc thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai tại các địa phương. Quy định về định giá đất theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đơn giản thủ tục, giảm tối đa các khâu trung gian, bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và hướng sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai năm 2024.

Cùng với đó, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện xác định giá đất cụ thể, thẩm định phương án giá đất, quyết định giá đất.

Sửa đổi quy định về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát huy nguồn lực đất đai, bổ sung nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, Nghị định đã khắc phục được một số tồn tại, vướng mắc về công tác định giá đất trong thời gian qua. Cụ thể: Rà soát, hoàn thiện các phương pháp định giá đất, trong đó lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương pháp thặng dư để giảm yếu tố giả định, ý chủ quan của người định giá, thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

ca4.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện áp dụng từng phương pháp định giá đất để thống nhất trong việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp định giá đất. Mở rộng các trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để quyết định giá đất cụ thể nhằm rút ngắn thời gian thực hiện trình tự, thủ tục định giá đất tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời giảm chi ngân sách Nhà nước trong công tác định giá đất.

Cùng với đó, bổ sung quy định trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm áp lực về khối lượng công việc của UBND cấp tỉnh, đẩy nhanh tiến độ định giá đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Nghị định cũng bổ sung quy định đối với trường hợp không lựa chọn được tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thì giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện xác định giá đất cụ thể hoặc thành lập tổ công tác liên ngành để xác định giá đất nhằm đảm bảo công tác định giá đất được triển khai thực hiện khi các địa phương còn khó khăn trong việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong công tác xác định giá đất tại các địa phương trong thời gian qua.

Ngoài ra, còn quy định cụ thể các nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào, thứ tự ưu tiên khi lựa chọn thông tin, trách nhiệm của đơn vị xác định giá đất trong việc lựa chọn thông tin, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin nhằm nâng cao độ tin cậy, tính chính xác, thuận lợi trong công tác định giá đất.

Ông Lê Thanh Nam cho biết thêm: Để kịp thời triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP, đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị định này và đề xuất một số nội dung thuộc thẩm quyền làm căn cứ để triển khai công tác xác định giá đất trên địa bàn Thành phố.

Về việc này, UBND Thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố, trong đó: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố theo quy định hiện hành trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố; rà soát, hướng dẫn các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đối với công tác xác định giá đất đã được UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể theo quy định.

UBND Thành phố đã giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành (là thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố) rà soát, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố. Đồng thời giao các sở, ngành: Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội, Cục Thống kê Thành phố phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất cho các đơn vị xác định giá đất.

Tại cơ sở, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể theo phân cấp, ủy quyền; trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành của Thành phố để được xem xét, hướng dẫn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND Thành phố, hiện nay UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành của Thành phố đang tập trung đẩy nhanh công tác xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích, điều chỉnh quy hoạch..., từ đó bảo đảm đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm mới trong xác định giá đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO