Nghệ An: Xác định giá đất phải khách quan, sát giá thị trường

Đình Tiệp| 30/01/2021 14:49

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 25/01/2021 về việc xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, nhấn mạnh xác định giá đất cụ thể phải đảm bảo khách quan, sát giá thị trường.

Kế hoạch được ban hành nhằm chủ động tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu sử dụng để áp dụng đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đồng thời làm căn cứ để các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc xác định giá đất cụ thể phải tuân thủ nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả xác định giá đất cụ thể phải đảm bảo khách quan, sát giá thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xác định giá đất cụ thể phải đảm bảo khách quan, sát giá thị trường

Theo đó, số công trình, dự án phải xác định giá đất để phục vụ việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất trong năm 2021 dự kiến là 467 hạng mục công trình, dự án.

Về hình thức tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể, UBND các huyện xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp theo quy định tại Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất đối với khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng giao Sở TN&MT, Sở Tài chính và Cục Thuế Nghệ An phối hợp, kiểm tra xử lý theo quy định.

Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất trả tiền một lần đối với khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, thuê đất trả tiền hàng năm thì thực hiện theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.

Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Việc xác định giá đất đối với các trường hợp còn lại giao Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xác định giá đất, lập hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh Nghệ An giao Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định phương án giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở TN&MT tiếp nhận hồ sơ xác định giá đất từ Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An, tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Phối hợp với các cơ quan có liên quan lựa chọn phương pháp xác định giá đất, xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá theo quy định; lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thực hiện công tác thẩm định giá đất theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Xác định giá đất phải khách quan, sát giá thị trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO