--Quảng cáo---

Nghệ An: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Môi trường - Đình Tiệp - 16:18 22/07/2022

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Kế hoạch 509/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, trong đó tập trung nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; hoàn thiện thể chế; hạn chế, giảm thiểu, phòng ngừa các nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát, khắc phục, xử lý, cải tạo các khu vực đã bị ô nhiễm môi trường nhằm đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU.

UBND tỉnh Nghệ An xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên liên tục và gắn với các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Đồng thời, làm rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, đúng tiến độ trong Kế hoạch đề ra giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và các đơn vị liên quan.

1(3).jpg
Tập trung nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ môi trường; hoàn thiện thể chế hóa các quy định về bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực về bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hợp tác và phối hợp về bảo vệ môi trường; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án được đề ra tại kế hoạch này.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung chỉ đạo, giám sát, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung Kế hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường tại Kế hoạch này.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU trước ngày 28 tháng 02 hàng năm; xây dựng báo cáo sơ kết năm 2025, báo cáo tổng kết năm 2030 về kết quả thực hiện Kế hoạch này và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO