Hà Nam: Bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa

Việt Linh| 24/02/2021 22:00

(TN&MT) - Sáng 24/2, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh Hà Nam có 58 dự án thu hồi đất bổ sung với diện tích 182,96 ha trong đó: huyện Kim Bảng có 7 dự án; Lý Nhân 2 dự án; Thanh Liêm 10 dự án; Bình Lục 7 dự án; thị xã Duy Tiên 6 dự án; thành phố Phủ Lý 26 dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị 

Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2021 toàn tỉnh có 62 dự án với diện tích 103,32 ha, trong đó huyện Kim Bảng có 5 dự án; huyện Lý Nhân có 2 dự án; huyện Thanh Liêm có 12 dự án; huyện Bình Lục có 5 dự án; thị xã Duy Tiên có 17 dự án; thành phố Phủ Lý có 21 dự án.

Trước đó, trong báo cáo số 279/BC-STN&MT về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2020, chương trình công tác năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp cơ bản trong công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ.

Cụ thể: Lập kế hoạch định giá đất cụ thể đối với các dự án có sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện.

Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2021 toàn tỉnh Hà Nam có 62 dự án với diện tích 103,32 ha

Tổ chức lập hợp phần quy hoạch sử dụng đất thuộc quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2030; Tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025) tỉnh Hà Nam, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND thông qua.

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt; Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSD đất, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũng đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; kết quả thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo công tác quản lý đất đai giai đoạn 2012 – 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, báo cáo UBND tỉnh và Đoàn Thanh tra Chính phủ; kiểm toán nhà nước và UBND tỉnh về kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất, về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020 để thực hiện 4 dự án; Tham gia góp ý kiến về dự án đầu tư xây dựng, chủ trương lập quy hoạch và quy hoạch xây dựng đối với 103 dự án; Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố, thị xã.

Trình UBND tỉnh quyết định 110 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất 61 dự án; ký 67 hợp đồng thuê đất với các tổ chức kinh tế được thuê đất.

Trình hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định 57 phương án giá đất cụ thể và trình UBND tỉnh phê duyệt 30 phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất, giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp 391 GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức được giao đất, thuê đất; Thực hiện đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 2.730 giấy; Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 24.671 hồ sơ; Đăng ký giao dịch đảm bảo cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân 13.841 hồ sơ; Tiếp nhận 3.323 hồ sơ đề nghị đo đạc chỉnh lý thửa đất phục vụ cấp GCN quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân; Cung cấp thông tin địa chính cho các tổ chức, cá nhân 126 trường hợp.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Đối với nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa điều chỉnh, bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng rà soát từng dự án, tiếp thu ý kiến của các ngành, nhanh chóng hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định để trình HĐND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO