Đồng Nai xử lý 65 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất

Thúy Nhi| 10/02/2023 15:52

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 231/UBND-KTN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương tố chức kiểm tra tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đât, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, qua kiểm tra cho thấy đa số các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đều thực hiện việc đầu tư theo tiến độ ghi trên giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó có một số trường hợp chậm tiến độ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022), với tổng diện tích tổng diện tích đất: 2.319,4ha.

Trong đó có 50 trường hợp tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đầu tư; 09 trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; 06 trường hợp đã triến khai, còn vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh đã gia hạn tiến độ sử dụng đất: 42 dự án, công trình với tổng diện tích đất: 593,9ha. Trong 42 dự án được gia hạn, đến nay có 15 dự án, với diện tích 55,2ha đã đưa đất vào sử dụng; Đang theo dõi và xử lý 22 dự án, với diện tích 516,3 ha. Đã thu hồi đất tại 10 dự án, công trình; tổng diện tích đất: 23,9ha (trong đó có 05 dự án được gia hạn, hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai dự án, với diện tích 22,4ha); đang xử lý 18 dự án, với diện tích 1.724ha.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất, trường hợp dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét cho nhà đầu tư được gia hạn thời hạn sử dụng đất để tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

Giao các Sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, theo dõi nhà đầu tư đưa đất vào sử dụng trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, kịp thời báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đê chỉ đạo xử lý theo quy định; nghiên cứu, hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng,...), tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với các trường hợp thu hồi đất, giao ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đon vị trực thuộc phối hợp đơn vị có chức năng quản lý đất đã thu hôi giám sát, đôn đốc việc di dời tài sản trên đất của các chủ đấu tư để bàn giao đất cho đon vị có chức năng quản lý đất đã thu hồi quản lý theo quy định; trường hợp các chủ đầu tư không chấp hành việc di dời, ủy ban nhân, dân cấp huyện tô chức thực hiện việc cưỡng chế di dời theo quy định.

Đối với các trường họp đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, chưa hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình Úy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án; rà soát tình hình thực tế của địa phương và năng lực thực hiện dự án của các Nhà đầu tư, kịp thời báo cáo đề xuất hủy bỏ các dự án không có tính khả thi triển khai thực hiện.

Về việc đề xuất xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh theo ý kiến của Kiểm toán khu vực XIII: Hiện nay, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát hồ sơ các dự án, các quy định pháp luật, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xin ý kiến cấp trên chỉ đạo xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai xử lý 65 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO