Chính phủ đề nghị phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

Thanh Tùng| 30/08/2022 14:23

(TN&MT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa tổ chức Phiên họp bất thường tháng 8/2022 để xem xét 2 nội dung: Về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Theo tờ trình của Chính phủ, do các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải được rà soát để bảo đảm tuân thủ các quy định về nguyên tắc, đối tượng, mục tiêu, cam kết cùng khả năng cân đối vốn của các địa phương, thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công, nên đến nay sau hơn 7 tháng kể từ ngày Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ mới tổng hợp được danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình UBTVQH.

12(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Để bảo đảm thống nhất về quản lý đầu tư công và sớm phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án để kịp triển khai, thực hiện, Chính phủ trình UBTVQH phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình; cho phép điều chỉnh 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho 3 dự án thuộc ngành giao thông; cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo UBTVQH cho ý kiến sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, làm cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Báo cáo thẩm tra các nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, sau 8 tháng, Chính phủ mới trình UBTVQH danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, mặc dù vậy, danh mục này cũng chưa hoàn thiện, vẫn còn một phần tiếp tục chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư, như vậy là chậm, làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của Chương trình. Đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân chậm, trách nhiệm của các cơ quan khi trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết 43; đồng thời nêu rõ các giải pháp để bảo đảm việc thực hiện được mục tiêu Chương trình và hoàn thành việc giải ngân trong năm 2022, 2023.

Có ý kiến đề nghị cần xem xét báo cáo Quốc hội điều chỉnh lại quy mô, phạm vi để đảm bảo tính phù hợp, hợp lý của việc tiếp tục thực hiện Chương trình trong thời điểm hiện nay - khi bối cảnh, kinh tế, xã hội và tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid -19 đã thay đổi nhiều so với thời điểm Quốc hội thông qua Nghị quyết 43.

Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh so với danh mục dự kiến Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp bất thường để bảo đảm tính chính xác là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nhiều nội dung, danh mục nêu trên cho thấy, công tác chuẩn bị Tờ trình để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết chưa đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng và còn mang tính ước lệ. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ nguyên nhân thay đổi, tính hợp lý và sự phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng, cơ cấu vốn theo quy định tại Nghị quyết 43; không nhất thiết phải phân bổ toàn bộ số vốn tối đa khi công tác chuẩn bị dự án chưa đảm bảo điều kiện hoặc không thực sự cần thiết.

Đối với số vốn dự kiến không sử dụng hết 932 tỷ đồng (của lĩnh vực y tế 802 tỷ đồng và an sinh xã hội, lao động việc làm 130 tỷ đồng), Chính phủ đề xuất UBTVQH cho phép phân bổ cho 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, đa số ý kiến cho rằng, việc điều chuyển này là vượt cơ cấu vốn, không phù hợp theo quy định của Nghị quyết 43, đề nghị không điều chỉnh sang lĩnh vực khác mà tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực xã hội chưa được bố trí vốn, hoặc bố trí vốn chưa đầy đủ để triển khai thực hiện.

Đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, Chính phủ cần rà soát, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, có thể bố trí từ nguồn chưa phân bổ 11.437 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng để bảo đảm tuân thủ quy định mức tối đa 113.550 tỷ đồng Quốc hội đã quyết nghị.

Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí trình UBTVQH cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn đối với 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật các trường hợp đến nay đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định: Chính phủ tiếp tục rà soát, theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

6.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, UBTVQH cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị quyết 29/2021/QH15, bảo tính công khai, minh bạch, hài hòa các lĩnh vực, các vùng miền, khả năng hấp thụ vốn.

Về danh mục, mức vốn cho từng nhiệm vụ, dự án cụ thể của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43, UBTVQH đề nghị Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng danh mục dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền.

UBTVQH cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục phân bổ vốn của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với số vốn 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, UBTVQH cơ bản nhất trí cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ phân bổ số vốn đối với 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của chương trình; đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu, giải trình đối với một số dự án cụ thể đã được nêu tại Báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của UBTVQH; rà soát, cập nhật các trường hợp đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 dự án, với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15, sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng phân bổ vốn.

Đối với 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương liên quan để bố trí nguồn vốn này...

Tại phiên họp, với 100% thành viên có mặt tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ đề nghị phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO