--Quảng cáo---

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch cho ngành tài nguyên và môi trường

Trong nước - Khương Trung – Tuyết Chinh - 16:24 10/07/2020

(TN&MT) - Kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng được những kế hoạch dài hạn, quy hoạch cho ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sau khi nghe các thảo luận, kiến nghị của lãnh đạo các đơn vị Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị, kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thống nhất với các ý kiến của các Thứ trưởng và nhấn mạnh rằng: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm “về đích” hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của giai đoạn 2016-2020, tạo nền tảng cho các mục tiêu, tầm nhìn dài hạn hơn đến năm 2030, 2045, trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức.

Bộ trưởng đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", tinh thần khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ động, nỗ lực, quyết liệt hành động, năng động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, nhiệm vụ đề án đã đăng ký trong Chương trình xây dựng văn bản pháp luật; Chương trình trình công tác; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng chậm trình, văn bản không phù hợp với thực tiễn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.

“Tôi mong muốn lãnh đạo các đơn vị phải luôn tập trung xác định những mục tiêu, phát huy hết năng lực, trí tuệ tập thể, đổi mới phương pháp làm việc để xây dựng những kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, có tầm nhìn dài hạn cho ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Đối với các lĩnh vực ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện; chủ động trong công tác phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc đặt ra từ thực tiễn địa phương cơ sở. 

Quán triệt các cán bộ công chức tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hạ tầng cho chuyển đổi số trong từng lĩnh vực. Các đơn vị khẩn trương cập nhật thông tin, dữ liệu cho trung tâm điều hành thông minh của Bộ.

Đồng thời, tiếp tục phát tinh thần sáng tạo trong triển khai từng nhiệm vụ, nghiên cứu, khoa học, giao dục, đào tạo. Thực hiện đấu thầu đặt hàng để các kết quả trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các sáng kiến, giải pháp sáng tạo đột phá.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng biểu dương trân trọng cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, các Sở TN&MT, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành đã đoàn kết để hoàn thành được những mục tiêu đề ra.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm 2020, Chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị thảo luận tại Hội nghị thống nhất cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Trình ban hành các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên giải quyết căn bản các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy thu hút đầu tư phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

Tập trung tổng kết thi hành Luật đất đai; tổ chức tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và sửa đổi toàn diện Luật đất đai năm 2013. Tiếp tục đề xuất những quan điểm, chủ trương lớn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung hoàn thành việc xây dựng trình 43/53 đề án, văn bản Quy phạm pháp luật còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19- NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghiên cứu xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014; dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Rà soát, tổng hợp thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức năm 202020 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026. Rà soát, đề xuất Kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

Rà soát các nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp đề cắt giảm các nội dung trùng lắp hoặc không còn cấp thiết để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, theo đó đối với nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ.

Tiếp tục tổng hợp, thẩm định, phân bổ Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao. Rà soát, triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức triển khai công tác quyết toán theo niên độ nguồn vốn đầu tư năm 2019 đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng; xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã đầy đủ hồ sơ. 

Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ký số 100% các văn bản, trừ các văn bản mật; Đẩy mạnh sử dụng văn bản, giấy tờ, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số; thúc đẩy, họp không giấy, sử dụng môi trường trực tuyến, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính của Bộ, tiến tới thực hiện rộng rãi đến toàn ngành thông qua việc kết nối, liên thông CSDL ngành TN&MT đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Triển khai các dự án CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các CSDL quốc gia khác. 

Tổ chức triển khai và vận hành Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ trưởng phê duyệt Đề án kiện toàn theo mô hình tập trung, thống nhất một đầu mối. Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình đã đăng ký với Văn phòng Chính phủ; hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO