Bộ TN&MT: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trường Giang| 18/09/2020 20:09

(TN&MT) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Bộ TN&MT, thời gian qua, Bộ TN&MT đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo Bộ TN&MT, trong 8 tháng đầu năm 2020, Bộ tiếp tục kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề nghị xây dựng và xây dựng dự thảo VBQPPL.

Cụ thể, Bộ đã thực hiện việc đánh giá tác động quy định TTHC tại 08 dự thảo VBQPPL, trong đó đã có 04 văn bản được trình cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đã và đang kiểm soát quy định điều kiện đầu tư kinh doanh tại dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ đang đề xuất bỏ 02 loại hình kinh doanh có điều kiện  nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ; kinh doanh vận chuyển chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành Chương trình hành động Ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP19 và Nghị quyết số 02/NQ-CP20, theo đó, Bộ thực hiện rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa và gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố, công khai theo quy định.

Đồng thời, Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.

8532171c81e47cba25f5-3006-vp-mot-cua-2-giang.jpg

Hiện nay, Bộ đang rà soát, thống kê các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo Kế hoạch được phê duyệt. Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Bộ thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư sửa các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Nhằm thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ .

Cũng theo Bộ TN&MT, 09 tháng đầu năm, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ. Theo đó, Bộ triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 trong hoạt động của Bộ và thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TN&MT; tổ chức thực hiện, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 của Bộ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TN&MT theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ .

 Bộ cũng đẩy mạnh công tác xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng CNTT ngành TN&MT, trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng tâm nhằm hiện đại hoá hành chính phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước của Bộ; xác lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức, đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ điện tử số, nền kinh tế số ngành TN&MT.

Ngoài ra, Bộ triển khai, vận hành đồng bộ thông suốt các hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp, đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, tiếp tục triển khai áp dụng chữ ký số cho các đơn vị trực thuộc Bộ; duy trì 100% văn bản được xử lý và trao đổi trên môi trường điện tử gắn với chữ ký số trừ văn bản mật; liên thông hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành, các địa phương; quản lý hệ thống đảm bảo hạ tầng phục vụ tổ chức hội nghị trực tuyến, giao ban điện tử đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. Bộ thực hiện việc cập nhật, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức của Bộ.

Tính đến ngày 28/8/2020, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 3.598 hồ sơ, trong đó tiếp tục xử lý 1.143 hồ sơ chuyển tiếp và 2.455 hồ sơ nộp mới (hồ sơ năm 2020). Thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 2.528 hồ sơ (gồm 587 hồ sơ chuyển tiếp và 1.941 hồ sơ của năm 2020); đang xử lý 1.070 hồ sơ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác và kế hoạch CCHC của đơn vị

Theo Bộ TN&MT, trong quý IV năm 2020, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

Cùng với đó sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Ngoài ra, sẽ tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng: đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về TN&MT tại Trung ương và địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO