Bộ TN&MT: Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng một cửa theo hướng tập trung, thống nhất

Trường Giang| 06/07/2020 11:20

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa phê duyệt đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng này theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thực hiện tại 4 đầu mối

Theo Văn phòng Bộ TN&MT, từ 2015 đến nay thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2014, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ được thực hiện tại 4 đầu mối như: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT tại địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại địa chỉ số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tại địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Văn phòng một cửa, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến; sau khi rà soát thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận, Văn phòng một cửa chuyển thẳng hồ sơ, văn bản đến đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, cấp phép (Cục trực thuộc Bộ và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục), đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ chỉ giải quyết hồ sơ đã có dấu xác nhận hồ sơ đến của Văn phòng một cửa (đối với các hồ sơ nộp trực tiếp hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, đối với hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo quy trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến); hồ sơ được chuyển cho đơn vị chuyên môn ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu hồ sơ được nhận vào cuối giờ làm việc buổi chiều. Trường hợp hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung về nội dung hoặc chậm tiến độ so với thời hạn trả kết quả thì đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức.

Văn phòng Một cửa tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việc thực hiện liên thông giải quyết TTHC, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ đã tiến hành rà soát, xây dựng Quy trình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Ngày 14/12/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo Quyết định này, Bộ  sẽ thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực: Môi trường (3 thủ tục); Tài nguyên nước (2 thủ tục); Biển và hải đảo (6 thủ tục) và liên thông bằng 9 quy trình liên thông giải quyết TTHC.

Quy trình liên thông của Bộ là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện (hoặc không thực hiện). Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ của các TTHC khác nhau tại bộ phận một cửa của Bộ hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hình thức trực tuyến thì sẽ được Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt một lần (một hội đồng thẩm định duy nhất, một đoàn kiểm tra thực địa duy nhất...) và trả một lúc các kết quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2019, Bộ TN&MT đã tiếp nhận 9.803 hồ sơ, thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 8.762 hồ sơ. Trong đó, Văn phòng một cửa của Bộ thực hiện tiếp nhận 7.715 hồ sơ (chiếm 78,7% số hồ sơ của cả Bộ), thực hiện trả kết quả cấp phép cho 6.655 hồ sơ (chiếm 75,9% hồ sơ đã trả kết quả của Bộ).

Tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả

Theo Văn phòng Bộ TN&MT, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiệm vụ, giải pháp: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân”.

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, cũng như một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Qua đó tăng cường công tác giải quyết hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, nhằm đảm bảo mục tiêu: “Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ” của Bộ TN&MT, thì việc kiện toàn lại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ tập trung, thống nhất về một đầu mối (thay vì 04 đầu mối như hiện nay) là hết sức cần thiết.

Mặt khác, trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ sẽ làm việc tập trung tại Trụ sở Bộ (số 10 Tôn Thất Thuyết) trên cơ sở thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tổ chức thống nhất công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ là bước chuẩn bị phù hợp, có tính chất dài hạn đối với công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.

Theo Đề án Kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Bộ, việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng một cửa theo hướng tập trung thống nhất, bảo đảm quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện việc giải quyết TTHC của Bộ cho các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Bộ; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là tiến độ cấp phép đối với các lĩnh vực hiện nay còn thực hiện việc tiếp nhận tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngoài Trụ sở Bộ như cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; cấp phép nhận chìm; giao khu vực biển...

Đặc biệt, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thống nhất một đầu mối; người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, nộp hồ sơ và nhận kết quả chỉ một địa điểm tập trung; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối trung gian và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tạo cơ chế minh bạch, hiệu quả để người dân và doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ; tạo dựng môi trường hành chính minh bạch, văn minh, hiện đại; chống tiêu cực nhũng nhiễu, tham nhũng vặt trong quá trình giải quyết.

Ngoài ra, bảo đảm cơ chế giám sát, đôn đốc tiến độ, kiểm soát thời gian giải quyết hồ sơ TTHC đối với tất cả các lĩnh vực của Bộ; góp phần hạn chế người dân và doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức hoặc đơn vị được giao thẩm định, giải quyết hồ sơ; tạo cơ chế độc lập hoàn toàn giữa đơn vị tiếp nhận hồ sơ và cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết hồ sơ; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và công dân trong việc giải quyết các TTHC của cơ quan nhà nước; phấn đấu để các TTHC tài nguyên và môi trường sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng một cửa theo hướng tập trung, thống nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO