Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Khương Trung | 14/04/2022 21:29

Chiều 14/4, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác quý I năm 2022. 

Tham dự có lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

small_trung-canh_bt-phat-bieu.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, các đơn vị đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Quý II năm 2022 và trong thời tới. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của ngành, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ, triển khai các Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành; Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kế hoạch kiểm tra đã được lãnh đạo Bộ chấp thuận; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (phiên bản 2.1), đưa ra kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

small_bao-cao.jpg
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại Hội nghị.

Trong từng lĩnh vực, các đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc được giao. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Đất đai, đã hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đối với lĩnh vực môi trường, sẽ triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt là chế tài xử lý vi phạm.

Trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi); Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chấn chỉnh việc cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường của địa phương.

small_giaoban_bt-tranhongha4.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Hội nghị

Trong lĩnh vực biển và hải đảo sẽ triển khai các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng về kinh tế biển, ven biển và điện gió, điện sóng ngoài khơi. Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ngoài ra, thực hiện các hoạt động phối hợp với lực lượng chuyên ngành trong công tác quản lý tổng hợp nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối với lĩnh vực khí tượng thuỷ văn sẽ tăng cường công tác dự báo cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai nhất là trong mùa mưa bão…

Ngoài ra, các đơn vị của Bộ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao như hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Quyết định phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá triển khai thỏa thuận tại COP26 về biến đổi khí hậu; Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể về an ninh tài nguyên nước, đề xuất các giải pháp trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình; Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất; xác định dịch chuyển bờ ngầm và địa chất tầng nông đới bờ phục vụ đánh giá, dự báo xâm thực bờ biển và đề xuất một số giải pháp phòng, chống xâm thực dải ven biển Việt Nam; giám sát rác thải nhựa ven biển…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với những khó khăn trong quá trình triển khai công việc, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải quyết liệt, thẳng thắn hơn nữa để chia sẻ những vướng mắc cũng như tham mưu những ý tưởng, giải pháp thực tế với Lãnh đạo Bộ. Từ đó cùng tháo gỡ, đưa ra những chỉ đạo kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải cấp thiết chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh việc xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin cần tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, tích hợp, vận hành, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường thống nhất, tập trung, kết nối từ Trung ương đến địa phương, liên thông giữa các ngành; đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, công việc, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng các dự án hợp tác để tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ như Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu xây dựng các bản đồ điện gió để vừa điều tra, đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo để thu hút được các dự án, các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam góp phần vào thực hiện cam kết quốc gia tại COP26.

small_giaoban_bt-tranhongha5.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ cần phải tập trung giải quyết những bức xúc trong dư luận xã hội trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Đối với Tổng cục Quản lý Đất đai và Tổng cục Môi trường cần phải hành động nhanh chóng giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận như việc thổi giá đất, các quy hoạch sử dụng đất đai bị phá vỡ; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, vấn đề ô nhiễm, xử lý rác thải, chất thải…

“Đây là những vấn đề khiến người dân, dư luận bức xúc. Các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ phải đưa ra giải pháp, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý những tồn tại hiện nay, tạo ra được sự tin tưởng của nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉ đạo thanh tra đến đâu kết luận đến đó, chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện việc giám sát thanh tra…” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sớm triển khai phương án kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự trong bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm các tổ chức trung gian; đảm bảo triển khai các hoạt động thông suốt. Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị phương án giao nhiệm vụ, dự án, dự toán cho các đơn vị sau sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ để đảm bảo không ảnh hướng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ chính trị, giải ngân các nguồn vốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO