--Quảng cáo---

Bổ sung và hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quản lý nhà nước về viễn thám

Ngành TN&MT - 17:43 27/12/2017

(TN&MT) – Chiều 27/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

(TN&MT) – Chiều 27/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018.
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Đức Phú cho biết: Hệ thống VBQPPL được rà soát và sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và đẩy nhanh quá trình xây dựng, các văn bản về quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế đã xây dựng hoặc đưa vào chương trình xây dựng. Công tác điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin ban đầu được triển khai phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thám, xây dựng Nghị định của Chính phủ và tiến tới xây dựng Luật Viễn thám.  

Các chương trình xây dựng VBQPPL, các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn được giao về cơ bản hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, bảo đảm mục tiêu đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn tập trung vào công tác điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này đã góp phần tích cực cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và của Chính phủ.

Cục cũng đã tiến hành phổ biến các văn bản về viễn thám và các VBQPPL mới tới các đơn vị trực thuộc Cục; triển khai áp dụng quy định kỹ thuật các định mức trong các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Cục. Thông qua việc tổ chức thực hiện các đề án, dự án chuyên môn, Cục cũng đã hướng dẫn một số địa phương và đơn vị có liên quan về quy định kỹ thuật và các quy định khác trong quản lý hoạt động viễn thám, trả lời doanh nghiệp trong thủ tục đầu tư cấp phép hoạt động viễn thám ở Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức, đội ngũ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn. Các hoạt động dịch vụ, sự nghiệp công ngoài phục vụ công tác quản lý nhà nước còn đáp ứng yêu cầu xã hội, các hoạt động này được định hướng tiếp cận dần với chủ trương xã hội hóa. Các nhiệm vụ dịch vụ đã có hiệu quả ban đầu, nguồn thu đã được tích lũy phục vụ cho đầu tư đổi mới công nghệ và góp phần ổn định đời sống vật chất của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Tới đây, Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL được Bộ phê duyệt, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám.

ăm 2018, tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch phát triển viễn thám giai đoạn 2015 - 2025 làm tiền đề và định hướng cho sự phát triển trong dài hạn của lĩnh vực viễn thám và Chiến lược phát triển viễn thám; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các VBQPPL về viễn thám tới các tổ chức và cá nhân có liên quan thông qua các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn.

Nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy định, thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công về viễn thám, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ công về viễn thám, hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng viễn thám, về tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thám.

Triển khai thực hiện dự án xây dựng CSDL viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, tạo cơ sở cho việc công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia, tạo thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Hoàn thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám và xây dựng kế hoạch định kỳ báo cáo Bộ kết quả giám sát các khu vực nhạy cảm, thực hiện việc giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước.

Tăng cường hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước và ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố.

 Tiếp tục rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời điều chỉnh bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Cục và đáp ứng yêu cầu quản lý về tài nguyên và môi trường của Bộ. Kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục sau khi được Bộ phê duyệt. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực triển khai một số dự án với Ấn Độ, ASEAN, Hà Lan, Nhật Bản.

Tích cực triển khai thực hiện các yêu cầu của Bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thông qua tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở chất lượng, hiệu quả công việc.

Theo ông Nguyễn Đức Phú, một số nhiệm vụ đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng viễn thám đã được Chính phủ và Bộ TN&MT phê duyệt thực hiện trong năm 2018 tạo điều kiện và động lực cho đẩy mạnh ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Đức Phú báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Đức Phú báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Đức Phú cho biết trong năm 2018, Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công và các nhiệm vụ quản lý điều hành.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, Cục Viễn thám quốc gia đề xuất bố trí vốn cho Dự án “Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng” theo đúng tiến độ để Cục có thể đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018. 

Cục Viễn thám quốc gia cũng đề xuất hướng dẫn và tạo điều kiện để Cục triển khai dự án “Thiết lập trạm dò tìm và tiếp nhận dữ liệu và trung tâm xử lý dữ liệu vệ tinh” hợp tác với Ấn Độ. 

“Nguồn cung cấp dữ liệu viễn thám của vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, trong khi nhu cầu dữ liệu viễn thám phục vụ các nhiệm vụ của Bộ ngày càng tăng, đề nghị Bộ cho phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặc thù thu nhận và xử lý dữ liệu viễn thám mua của nước ngoài” – ông Nguyễn Đức Phú cho biết.

Ông Nguyễn Đức Phú cũng đề xuất hỗ trợ Cục tham gia các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ để nghiên cứu, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cấp đủ kinh phí triển khai các đề tài bảo đảm thời gian tiến độ; tạo cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ có thể sử dụng công nghệ viễn thám thay thế các công nghệ truyền thống, góp phần tăng chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
“Cấp kinh phí để bổ sung các trang thiết bị làm việc của công chức bộ phận hành chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn định mức quy định” – Cục Viễn thám quốc gia kiến nghị.

“Đề nghị Bộ bổ sung thêm một số biên chế công chức để Cục bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; hỗ trợ Cục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, trước mắt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo” – ông Nguyễn Đức Phú nói.
 
Ông Nguyễn Đức Phú cũng mong muốn Bộ TN&MT hướng dẫn, hỗ trợ Cục trong việc thực hiện quy trình rà soát, đánh giá, xây dựng hệ thống VBQPPL lĩnh vực viễn thám và các lĩnh vực khác có liên quan; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và đánh giá hiệu quả văn bản.

Đồng thời, hỗ trợ khảo sát đánh giá thực trạng và tiềm năng nhân lực viễn thám tại một số Bộ, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, trước mắt để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cán bộ quản lý, lãnh đạo; hoàn thiện hệ thống tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ về viễn thám và tổ chức một số khoá đào tạo cho các địa phương.  

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cục Viễn thám quốc gia, các đơn vị trực thuộc Cục và Bộ TN&MT đều đánh giá cao những kết quả mà Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, các đơn vị cũng đóng góp ý kiến nhằm giúp Cục Viễn thám quốc gia ngày càng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị và hứa sẽ dốc hết sức để đưa Cục Viễn thám quốc gia ngày càng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO