--Quảng cáo---

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Tài nguyên - 00:00 08/11/2017

(TN&MT) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 131/QĐ-UBMC ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

Toàn cảnh một cuộc họp của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Toàn cảnh cuộc họp Hội nghị toàn thể năm 2017 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Theo Quy chế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Ủy ban) làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban; Bảo đảm sự chủ động giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc lưu vực sông Mê Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban; Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đứng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả; Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đực giao. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên là Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban ký văn bản theo thẩm quyền được phân công và được sử dụng con dấu của Ủy ban theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban. 

Đặc biệt, Ủy viên Ủy ban là Chánh văn phòng Thường trực Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban theo quy định; Điều hành các hoạt động của Văn phòng Thường trực Ủy ban và giải quyết các nhiệm vụ của Ủy ban theo phân công của Chủ tịch Ủy ban và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thường trực Ủy ban; Phát ngôn quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban sau khi được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban. Đồng thời, thông báo ý kiến về các cuộc họp, hội nghị và các nội dung khác có liên quan của Ủy ban, của Chủ tịch Ủy ban tới các Bộ, ngành và địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về chế độ làm việc và phối hợp công tác, quyết định cũng nêu, Hội nghị toàn thể của Ủy ban được tổ chức một năm hai lần, lần thứ nhất vào tháng 6 và lần thứ hai vào tháng 11 hằng năm. Thành phần tham dự Hội nghị toàn thể Ủy ban bao gồm Lãnh đạo, các Ủy viên Ủy ban và đại diện các cơ quan, đơn vị khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban. 

Nội dung của Hội nghị toàn thể Ủy ban bao gồm: Kiểm điểm tình hình hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Ủy ban, của các Bộ, ngành có liên quan từ kỳ họp trước; thảo luận và thống nhất chiến lược, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng điểm của Ủy ban; thảo luận các chính sách, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ nhằm thúc đẩy thực hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công; triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, dự án phát triển trong chương trình công tác của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và chương trình, nhiệm vụ quốc gia; đánh giá sự phối hợp thực hiện các dự án thuộc lưu vực sông Mê Công của các Bộ, ngành, địa phương và trong khu vực; thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban và đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện của Ủy ban. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ủy ban.

Định kỳ hàng quý, Văn phòng Thường trực Ủy ban báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban về kết quả thực hiện công tác của Ủy ban trong quý và kế hoạch công tác quý sau. Định kỳ 6 tháng và một năm Ủy ban báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ủy ban; khi cần thiết Ủy ban báo báo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề quan trọng của Ủy ban hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy ban được thực hiện theo quy định của pháp luật, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật về thông tin đối ngoại và sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban.

PV

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO