Videos
Cô Tô ngày mới…
(TN&MT) - Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là một huyện đảo xa đất liền, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, du lịch. Những năm gần đây được sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, Cô Tô đang tăng trưởng về mọi mặt.