Đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Nguyễn Nga 11/12/2023 - 10:53

(TN&MT) – Chiều 9/12, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đăng ký đất đai năm 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Ông Phùng Kim Sơn – Giám đốc Sở TN&MT dự và chủ trì Hội nghị.

Ghi dấu ấn với 13 kết quả nổi bật

Năm 2023, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Sở TN&MT, UBND tỉnh giao, có những đóng góp quan trọng, góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành tài nguyên -môi trường.

vp-1.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Theo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Bạch Trường Sơn, trong năm qua, Văn phòng đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Đã cơ bản kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký các huyện, thành phố.

Tham mưu cho Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ. Theo đó, đã phân cấp cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký GCNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân.

Hoàn thành nhiệm vụ thống kê đất đai tỉnh năm 2022, gửi hồ sơ nghiệm thu cho Sở TN&MT đảm bảo đúng thời gian quy định. Thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai năm 2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã tổng hợp xong các phụ lục; thu thập phai số bản trích đo địa chính phục vụ thu hồi, chuyển mục đích…; gửi UBND cấp xã thực hiện thống kê đất đai năm 2023.

vp-9.jpg
Ông Bạch Trường Sơn - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh báo cáo nhanh tại Hội nghị.

Mức thu từ hoạt động dịch vụ của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Chi nhánh các huyện, thành phố năm 2023 tăng 17,2% so với năm 2022. Hoàn thành việc vận hành kết nối liên thông thuế điện tử giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục thuế các huyện, thành phố tại 11/12 huyện, thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 11/12 Chi nhánh Văn phòng đăng ký tiếp tục thực hiện cập nhật, vận hành cơ dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm VBDLis và luân chuyển hồ sơ đất đai lên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thẩm định, ký GCNQSDĐ.

Từ đầu năm đến nay, các Chi nhánh đã cập nhật trên 40.000 hồ sơ trên phần mềm VBDLis. Riêng tại huyện Mường La, hiện đang thực hiện đăng ký biến động đất đai trên hệ thống phần mềm VLIS 2.0; đồng thời, vận hành thử nghiệm phần mềm VNPT ILIS.

Xây dựng và đưa vào hoạt động trang web Văn phòng Đăng ký đất đai, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Triển khai áp dụng viết hóa đơn điện tử tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của cơ quan Thuế.

Trong năm 2023, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 38.500 hồ sơ đăng ký đất đai của các hộ gia đình, cá nhân.

Tổng số hồ sơ thực hiện giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là trên 26.500 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99%. Tổng số hồ sơ trình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh gần 8.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,8%.

Bên cạnh đó, đã thực hiện luân chuyển trên 8.800 hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính sang cơ quan thuế. Trong đó, gần 6.000 hồ sơ luân chuyển bằng hình thức điện tử, chiếm 67,1%.

Công tác lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 913.839 thửa đất; vận hành trong cơ sở dữ liệu địa chính: 421.556 thửa đất.

Hoàn thành tốt 9 nội dung cam kết đã ký

Năm 2022, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 12 huyện, thành phố đã ký cam kết với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng trong công tác đăng ký đất đai với 9 nội dung cam kết.

vp-3.jpg
vp-4.jpg
vp-5.jpg
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 12 huyện, thành phố ký cam kết thi đua năm 2024 với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đến nay, các chi nhánh đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính.

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; giao tiếp cởi mở, hòa nhã, ân cần khiêm tốn, đúng mực với nhân dân. Không cửa quyền, hách dịch, hạch sách, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong khi thực thi nhiệm vụ, đề cao tinh thần Chính quyền phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

100% chi nhánh ứng dụng phần mềm VBDlis vào giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện liên thông thuế điện tử; viết hóa đơn Giá trị gia tăng điện tử, biên lai phí, lệ phí điện tử.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh các huyện, thành phố về cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, trung thực, đoàn kết nội bộ trong Chi nhánh. 12/12 chi nhánh đã thực hiện luân chuyển hồ sơ từ chi nhánh lên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh qua phần mềm VILIS và VBDlis, đạt 100%...

Tạo đà bứt phá cho năm 2024

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La đã xác định 7 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện.

vp-7.jpg
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố báo cáo nhanh công tác đăng ký đất đai tại địa bàn phụ trách.
vp-8.jpg
Các phòng, ban chuyên môn của Sở TN&MT trao đổi, gỡ vướng với một số nội dung còn tồn tại, hạn chế.

Theo đó, sẽ tiếp tục kiện toàn các chức danh viên chức quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai, các phòng chuyên môn, Chi nhánh các huyện, thành phố . Ban hành Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh hướng tới năm 2024 tự chủ 50% về tài chính, cơ cấu tổ chức; tăng nguồn thu dịch vụ 200% so với năm 2023.

Duy trì vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm VBDLIS và VILIS. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, hoàn thành trước và đúng hạn 100% với hồ sơ tổ chức; phấn đấu giảm thấp nhất tỷ lệ hồ sơ chậm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho hộ gia đình, cá nhân...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai đã xây dựng 5 nhóm giải pháp thực hiện gồm: Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác kiểm tra; công tác đào tạo; công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc Sở kiện toàn bộ máy của hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thường xuyên quán triệt, kiểm tra việc chấp hành Quy chế ứng xử của cán bộ viên chức ngành tài nguyên môi trường; Quy chế văn hóa nơi công sở; việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ trong hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tăng cường kiểm tra theo Kế hoạch, đột xuất các chi nhánh về giải quyết thủ tục hành chính, việc chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở TN&MT trong công tác đăng ký đất đai.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác cấp GCNQSDĐ; hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện thẩm định hồ sơ trên hệ thống phần mềm VBDLis cho viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ban hành Sổ tay chất lượng thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công tác đăng ký đất đai và giao dịch bảo đảm. Kết nối liên thông một cửa điện tử và cổng dịch vụ công quốc gia với phần mềm VBDLIS, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính về đất đai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Phùng Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong năm 2023.

Thời gian tới, Giám đốc Sở TN&MT giao Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tập trung kiện toàn bộ máy hệ thống Văn phòng. Bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị làm việc phục vụ chuyên môn cho các Chi nhánh Văn phòng để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ được giao…

Chủ động phối hợp với Phòng Đất đai & ĐĐBĐ sớm ban hành Bộ đơn giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

12 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; rà soát, phân công nhiệm vụ viên chức và người lao động đảm bảo theo đúng cơ cấu ngạch được giao và Đề án vị trí việc làm.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm viên chức trong thực thi nhiệm vụ, gắn kết quả thực hiện giải quyết TTHC là một trong những tiêu chí xét đánh giá xếp loại hàng năm với viên chức.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu Chi nhánh trong thực hiện công tác dân chủ, dân vận; phòng chống tham nhũng; giám sát, truy kích trong thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC....

Ông Phùng Kim Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO