--Quảng cáo---

Vai trò quan trọng của Đảng trong công tác tái cơ cấu PVFCCo

Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 17:38 18/08/2020

(TN&MT) - Nhờ chủ trương đường lối đúng đắn và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo PVFCCo cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đề ra, trong đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và vượt kế hoạch.

Đại hội đại biểu Đảng bộ PVFCCo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt, trong giai đoạn này, PVFCCo vừa phải ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện các công việc tái cơ cấu với rất nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tái cấu trúc, quyết tâm thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn về tái cơ cấu, PVFCCo đã rà soát điều chỉnh lại Điều lệ và hàng loạt các văn bản quy phạm nội bộ, đồng thời áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến trong hoạt động. Giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, bỏ bớt bộ máy trung gian cấp phòng và sáp nhập, hợp nhất để tinh gọn các ban/văn phòng chuyên môn.

Để đạt được những kết quả trên cho thấy chủ trương đường lối đúng đắn và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của PVFCCo. Từ những chủ trương của Ban Chấp hành TW Đảng qua Nghị quyết số 12 ngày 3/6/2017, Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 đến các nghị quyết, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Đảng ủy PVFCCo cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong nhiều chủ trương, biện pháp và chương trình hành động.

Trong đó, nội dung xuyên suốt trong các nghị quyết và chương trình hành động mà Đảng ủy PVFCCo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện ngày càng khó khăn và thách thức; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo; thường xuyên, liên tục đổi mới, cơ cấu lại PVFCCo cho phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Sản xuất phân bón Đạm Phú Mỹ của PVFCCo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo PVFCCo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do: Nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên không mang tính ổn định dài hạn làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chiến lược phát triển; các bất cập trong bộ máy tổ chức cồng kềnh và nhân sự gián tiếp/hỗ trợ có tỷ trọng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ còn hạn chế, dẫn tới chưa tạo được sự tin tưởng và khích lệ đối với cán bộ, đảng viên; một số dự án đầu tư mới và một số công ty tham gia góp vốn còn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện thành công các nghị quyết, chương trình Đảng ủy đề ra, các cấp ủy Đảng cùng với tập thể lãnh đạo PVFCCo đã triển khai nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp cụ thể về tái cơ cấu tổng thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và về công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD.

Từ thành công bước đầu trong công tác tái cơ cấu giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của PVFCCo giai đoạn vừa qua, Đảng ủy PVFCCo cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là, Đảng ủy Tổng công ty luôn bám sát các định hướng chiến lược phát triển và các mục tiêu để lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hai là, nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, hiệu lực.

Tổng giám đốc PVFCCo Lê Cự Tân nhận danh hiệu Top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019

Ba là, phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy, hệ thống quản trị với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản nhân sự, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV; thực hiện chế độ chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Bốn là, tập hợp và quy tụ cán bộ, đảng viên, quần chúng để phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung. Coi trọng và tranh thủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tập đoàn, sự hợp tác của đối tác, khách hàng. 

Năm là, phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản nhân sự; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, tập thể lãnh đạo và sự đồng thuận các tổ chức đoàn thể và người lao động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, PVFCCo đặt ra mục tiêu tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ PVFCCo trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới để phát triển bền vững”; tiếp tục quản lý, vận hành bảo dưỡng tốt các nhà máy; kinh doanh hiệu quả các sản phẩm; tập trung vào quản trị nguồn nhân lực, quản trị đầu tư, quản trị rủi ro; tập trung sắp xếp, đổi mới tái cơ cấu toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên…, tiến tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó và xứng đáng với vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành và diện mạo một Thương hiệu Quốc gia.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO