Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

(TN&MT) - Hỏi: Trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nếu trên đất thu hồi có tài sản thì Ban cưỡng chế thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán.

Đối với tài sản trên đất như nhà ở, công trình thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, công ty, hoặc của cá nhân khác thuê, ở nhờ... thì ai có thẩm quyền quyết định thu hồi và cách thức tổ chức cưỡng chế thu hồi đất như thế nào? Trường hợp này Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tài sản người khác trên đất có đúng luật không?

cưỡng chế thu hồi đất
Ảnh minh họa

Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3; Điểm b, Khoản 5, Điều 71 Luật Đất đai; Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nếu trên đất thu hồi có tài sản thì Ban cưỡng chế thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán và việc bảo quản tài sản trên đất bị thu hồi thực hiện theo phương án cưỡng chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến loại tài sản đó.

Khoản 3; Điểm b, Khoản 5, Điều 71 Luật Đất đai;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán;

Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai

Điều 17. Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất

Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:

5. Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 71 của Luật Đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

Thúy Hằng

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục