--Quảng cáo---

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Xã hội - 18:25 06/08/2019

(TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 1031/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 08 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường năm 2019, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường thông báo tuyển dụng 20 chỉ tiêu viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên);

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

1.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn: Các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển
 

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Kế toán

0 1

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kế toán, tài chính;

- Am hiểu sâu về chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; có khả năng phân tích tổng hợp, thống kê và giao tiếp tốt; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực kế toán.

Trung tân Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

2

Thủ quỹ

 01

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán;

- Am hiểu sâu về chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác kế toán, tài chính, thủ quỹ.

Trung tân Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

3

Công nghệ môi trường

06

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường hoặc liên quan đến Công nghệ - Kỹ thuật môi trường, Hóa môi trường, Khoa học môi trường.

- Có kỹ năng: tổng hợp, khái quát hóa các vấn đề; giao tiếp, trình bày nghiên cứu khoa học; về thiết kế, giám sát; xây dựng dự toán; soạn thảo văn bản; đánh giá nhanh.

05 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

01 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường, TP. Hồ Chí Minh.

4

Quan trắc và phân tích môi trường

02

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Hóa học.

- Có kỹ năng chuyên sâu trong hoạt động quan trắc;

- 01 chỉ tiêu: làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

- 01 chỉ tiêu làm việc tại tại Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường, TP. Hồ Chí Minh

5

Kỹ thuật môi trường

03

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Môi trường nước, Cấp thoát nước), Kỹ thuật môi trường.

- Có kỹ năng: tổng hợp và nghiên cứu khoa học; giao tiếp; sử dụng các phần mềm trong thiết kế các công trình xử lý môi trường.

- 02 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

- 01 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường, TP. Hồ Chí Minh.

6

Tư vấn môi trường

03

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Khoa học môi trường, kinh tế, phát triển nông thôn và khuyến nông.

 

- 02 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường – Hà Nội

- 01 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường, TP. Hồ Chí Minh.

7

Xử lý ô nhiễm môi trường

04

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Khoa học môi trường, Vật lý, Công nghệ sinh học.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập dự toán, sử dụng các phần mềm trong thiết kế các công trình xử lý môi trường;

04 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Hà Nội

IV. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật… theo quy định) . Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hai ảnh 4x6 và 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo hồ sơ dự tuyển) vào một vị trí việc làm tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/8/2019 đến hết ngày 05/09/2019

- Địa chỉ: Trụ sở Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tầng 2, Văn Phòng, 556 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024-38727438, số máy lẻ 29.

V. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển:
Kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường năm 2019 dự kiến tổ chức trong tháng 09/2019.

2. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO