--Quảng cáo---

THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường năm 2019

Xã hội - Viện Khoa học Môi trường - 05:24 27/11/2019

(TN&MT) - Theo kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế của Viện khoa học môi trường kèm theo quyết định số 1537/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Viện khoa học môi trường thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường như sau:

I. Căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch

- Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

- Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”;

- Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

- Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

- Công văn số 5972/BTNMT-TCCB ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh chức danh thực hiện thí điểm thi tuyển.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Môi trường; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế;

- Thông qua thi tuyển để cấp có thẩm quyền có thêm căn cứ lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm;

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thật sự dân chủ, khách quan, minh bạch, chính xác, công khai và công bằng trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển;

- Việc tổ chức thi tuyển phải tạo được môi trường để người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý. Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển. Cách thi phải bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí bổ nhiệm.

III. Chức danh thi tuyển

Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Môi trường.

IV. Đối tượng dự thi

1. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đã được phê duyệt quy hoạch chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Viện Khoa học Môi trường.

2. Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc tại các Bộ, ngành, địa phương khác, nếu có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

3. Công chức, viên chức đang giữ chức danh Phó trưởng phòng và tương đương (trừ trường hợp nhân sự từ các tổ chức không có cơ cấu phòng) không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Lãnh đạo Viện Khoa học Môi trường đề cử và được Đảng ủy Tổng cục Môi trường đồng ý bằng văn bản.

V. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung của chức danh thi tuyển ban hành kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

- Sử dụng được ít nhất một ngoài ngữ thông dụng trình độ B hoặc A2 hoặc bậc 2 theo quy định (có chứng chỉ trình độ B, A2, bậc 2).

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên đã được cấp hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác để phục vụ công tác, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm khác

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư vấn, quản lý khoa học công nghệ và đào tạo.

- Có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính (hạng II); chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương trở lên; có ít nhất 03 năm ở chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương trở lên.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác được giao.

- Đã qua thực tiễn công tác quản lý, điều hành ở chức danh Phó trưởng phòng hoặc tương đương (trừ trường hợp nhân sự từ các tổ chức không có cơ cấu phòng); có năng lực tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, định hướng công tác và có kinh nghiệm quản lý, điều hành, phối hợp công tác trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

VI. Hồ sơ đăng ký dự thi

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường).

2. Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét đánh giá).

3. Bản sao Giấy khai sinh.

4. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

5. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi.

6. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác.

7. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú.

8. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

9. Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ (trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải gửi kèm “Giấy Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” theo quy định).

10. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi).

11. Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

VII. Thời gian tổ chức thi

1. Đăng thông báo thi tuyển: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 15/12/2019. (Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường).

2. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 15/12/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Thẩm định hồ sơ: từ ngày 15/12/2019 đến ngày 25/12/2019.

3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 25/12/2019 đến ngày 10/01/2020.

4. Tổ chức thi viết: dự kiến từ ngày 15/01/2020 đến 16/01/2020.

5. Tổ chức thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày 18/02/2020 đến 19/02/2020.

VI. Địa điểm thi

Trụ sở Viện Khoa học Môi trường, Tầng 8 tòa Báo Tài Nguyên và Môi trường, Đường Dương Đình Nghệ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

VII. Nội dung và hình thức thi tuyển

1. Thi viết

a) Nội dung thi: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

b) Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

c) Thời gian thi viết: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

a) Nội dung thi: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Chủ đề cụ thể của Đề án đối với thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thuộc Viện Khoa học Môi trường sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường.

c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng Đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ Đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 60 - 90 phút.

b) Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm:

- Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.

- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt, đại diện của các tổ chức đoàn thể và viên chức của Viện Khoa học Môi trường được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng thi tuyển

a) Thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát;

b) Xây dựng đề thi viết;

c) Tổ chức chấm bài thi viết và Đề án: đối với chấm bài thi viết (Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định về số lượng, thành viên cụ thể trong Hội đồng thi tuyển để thực hiện việc chấm bài thi viết) và chấm điểm trình bày Đề án của người dự thi (toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển);

d) Thông báo kết quả thi đến người dự thi;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi;

2. Tổ giúp việc

a) Quản lý tài liệu thi; tổng hợp điểm thi bảo đảm an toàn, bí mật;

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt;

c) Tổ chức phục vụ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Thông báo kết quả thi tuyển;

đ) Đảm nhận các công việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thi phân công.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Phối hợp với Viện Khoa học môi trường trình lãnh đạo Tổng cục Môi trường Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

b) Phối hợp Viện Khoa học Môi trường đăng thông báo thi tuyển trên các phương tiện thông tin thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường.

c) Phối hợp với Viện Khoa học Môi trường thực hiện giám sát trong cả quá trình tổ chức thi bao gồm: việc tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi đối với các chức danh thi tuyển; tổng hợp, xin ý kiến Đảng ủy Tổng cục Môi trường; báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định thông qua danh sách và hồ sơ của người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, báo cáo kết quả thi, danh sách trúng tuyển.

d) Phối hợp với Viện Khoa học Môi trường, các đơn vị liên quan, các chuyên 8 gia có kinh nghiệm xây dựng chủ đề của Đề án.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

4. Viện Khoa học Môi trường:

a) Chủ trì tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Tổng cục Môi trường phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

c) Chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai kế hoạch thi tuyển; bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thi tuyển theo quy định.

d) Đăng thông báo thi tuyển trên các phương tiện thông tin.

e) Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và chủ đề của Đề án.

g) Thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát.

h) Tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến chức danh thi tuyển.

i) Bảo đảm cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi tuyển.

k) Ban hành Quyết định bổ nhiệm sau khi có kết quả trúng tuyển.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

5. Các đơn vị có người tham gia dự thi Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

6. Văn phòng Tổng cục Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Viện Khoa học Môi trường phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển; đăng thông tin về thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Môi trường phê duyệt bổ sung kinh phí triển khai Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp 9 tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường; bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thi tuyển theo quy định.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

8. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường

a) Thông báo công khai Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Trường hợp đơn vị có công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thì tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để công chức, viên chức làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham dự kỳ thi đầy đủ.

Viện khoa học môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả về Tổng cục Môi trường theo đúng quy định


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO