Sở TN&MT Bình Dương: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng 2018

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương luôn chủ động tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp và các ngành, tích cực tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh đúng thẩm quyền, từ đó thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Bình Dương Đảng bộ lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ.

bd1
Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển bền vững của tỉnh nhà

Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách

Năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực TN&MT. Trong đó, Sở TN&MT đã tham mưu các văn bản để UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh Bình Dương ban hành 5 Nghị quyết, UBND tỉnh Bình Dương ban hành 9 Quyết định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT. Qua đó, Sở TN&MT Bình Dương đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường và đất đai do HĐND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ ngày 01/01/2015 đang còn hiệu lực thi hành; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Dương; thực hiện góp ý các dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường. Phòng TN&MT cấp huyện đã kịp thời rà soát và tham mưu UBND cấp huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng; ban hành kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Quy chế thi tuyển lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 theo đúng kế hoạch, lộ trình quy định. Ngoài ra, để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong công tác phối hợp; Sở TN&MT đã ban hành Quy định phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT với Phòng TN&MT cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành TN&MT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với hiệu quả phát triển ngành; Sở TN&MT Bình Dương đã kiện toàn lại Tổ tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực TN&MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện CCHC của Sở TN&MT để tập trung phân tích, đánh giá chi tiết các chỉ số PCI, PAPI và đề ra phương hướng cải thiện các chỉ số, theo Quyết định Công bố của UBND tỉnh Bình Dương năm 2018, Chỉ số CCHC của Sở TN&MT tiếp tục tăng 3 hạng lên thứ 2/20 Sở, ngành và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương liên quan đến Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp: tỉnh 95 thủ tục, huyện 35 thủ tục và xã 7 thủ tục. Trong đó, tiếp tục xây dựng lộ trình áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 đến năm 2020; thực hiện đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết đối với 14 TTHC; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn của ngành TN&MT hiện nay đạt trên 99%.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC và các phản ánh liên quan đến ngành. Sở TN&MT Bình Dương đã tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi nhanh chóng, kịp thời 52 nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực TN&MT; thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh; triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC; thực hiện niêm yết 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; duy trì mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Áp dụng công nghệ thông tin, lưu trữ

Sở TN&MT Bình Dương đã vận hành tốt hệ thống các cơ sở dữ liệu ngành như: Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT, Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm 1 cửa, Phần mềm quản lý khoáng sản tỉnh Bình Dương; triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản 5.3 liên thông 4 cấp; xây dựng, nâng cấp phần mềm chuyên ngành trong hoạt động chuyên môn; áp dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng phục vụ cho công tác phát hành các văn bản đi của Sở; thực hiện hiệu quả việc trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Quản lý Đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chỉ đạo Phòng TN&MT và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện, thị xã, thành phố rà soát tài khoản truy cập trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin đất đai Vilis nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu; phối hợp với các Chi cục Thuế hướng dẫn người dân và niêm yết công khai các hồ sơ thủ tục theo quy định. Mặt khác, chỉ đạo thực hiện cập nhật kịp thời 870 tin; trong đó có 198 bài tự viết, 354 câu hỏi được trả lời và 291 bài sưu tầm, 27 văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương còn nghiên cứu thực hiện áp dụng kết quả làm việc với đoàn tình nguyện viên quốc tế IBM đề xuất công nghệ xây dựng khung kiến trúc hệ thống phục vụ tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu của ngành; thực hiện đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin và lưu trữ; thu thập 7.558 hồ sơ, tài liệu lưu trữ; cung cấp 1467 bộ hồ sơ lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân; hoàn thành xác định giá trị tài liệu được 3.519 hồ sơ; sắp xếp, phân loại hồ sơ đăng ký biến động theo nhóm, vào bìa và dán nhãn 12.650 hồ sơ; thường xuyên thực hiện vệ sinh kho định kỳ, bảo quản hồ sơ lưu trữ an toàn.

bd2
Sở TN&MT Bình Dương cũng có nhiều đóng góp hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà

Tăng cường thanh tra, giải quyết đơn thư

Trong năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện tiếp và làm việc theo chương trình của 18 Đoàn Thanh - Kiểm tra, tương đương với 325 ngày làm việc; trong đó có 11 Đoàn cấp Tỉnh, 7 Đoàn cấp Trung ương. Năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện thanh - kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất đối với 1.340 đơn vị, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 587 đơn vị, giảm 4% so với cùng kỳ, với số tiền 33,7 tỷ đồng, kết quả giảm 4% so với cùng kỳ 2017. Qua thanh - kiểm tra, các đơn vị vi phạm trên địa bàn tỉnh đa số đều thực hiện khắc phục và chấp hành tốt quy định.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiếp nhận 1.543 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị lĩnh vực TN&MT. Sở TN&MT đã có văn bản hướng dẫn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, xác minh xử lý 1.487 đơn, còn lại 56 đơn đang kiểm tra xác minh; các nội dung chủ yếu tập trung về việc tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị liên quan đến việc sử dụng đất và các phản ánh về ô nhiễm môi trường; thực hiện 37 buổi tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh với 507 lượt người; 81 buổi tiếp công dân với 73 lượt người tại Sở; các nội dung cũng chủ yếu tập trung về tranh chấp đất đai, phản ánh ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương còn thực hiện thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT đối với 03 đơn vị Phòng TN&MT cấp huyện; làm việc Đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận - xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ năm 2013 đến năm 2018; kiểm tra bổ sung đối với 13 dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn và 5 công ty cổ phần. Qua thanh - kiểm tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa, xử lý; đặc biệt là trình trạng phân lô, bán nền, khai thác khoáng sản trái phép...

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Năm 2018, ngành TN&MT đã chủ động xây dựng Chương trình công tác thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và quyết liệt tổ chức thực hiện; chủ động rà soát, kiểm tra và tham mưu thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nhiệm vụ của ngành, một số công việc phát sinh mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước của ngành.

Năm 2019, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các văn bản chỉ đạo điều hành để tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý ngành TN&MT; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; chủ động thực hiện và chấp hành nghiêm túc, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2019 theo đúng Kế hoạch; hoàn thiện xây dựng và ban hành Quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng; Quy chế cung cấp thông tin.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT kịp thời rà soát, điều chỉnh quy trình ISO phù hợp với các TTHC; chủ động chỉ đạo thực hiện chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thường xuyên rà soát, sửa đổi và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính đúng, trước hạn đối với thời gian quy định đạt trên 99%; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; cung cấp quy trình TTHC và cấu hình biểu mẫu vào hệ thống Phần mềm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để ứng dụng zalo trong giải quyết TTHC...

Tường Tú

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục