Long An: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT

(TN&MT) - Được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Long An.

Ong Duy
Ông Phan Nhân Duy – Giám đốc Sở TN&MT Long An

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Trong năm 2017, Sở TN&MT Long An đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện tại địa phương do Trung ương phân cấp. Các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT do Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành có tính thống nhất và tính đồng bộ cao, không có sự mâu thuẩn chồng chéo, phù hợp với thực tiễn.

Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngành TN&MT, Sở TN&MT Long An cũng đã xây dựng Kế hoạch số 249/KH-STNMT ngày 27/3/2017 với nội dung chủ yếu tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đất đai 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Khoáng sản năm 2010..; các văn bản quy định pháp luật do Chính phủ ban hành.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2017, Sở TN&MT Long An còn ban hành Kế hoạch với nội dung bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2020 tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2012 của Bộ TN&MT, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/11/2006 của Tỉnh ủy Long An về đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ngành TN&MT Long An đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế  hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Long An để UBND tỉnh Long An trình Bộ TN&MT thẩm định. Hiện nay, Bộ TN&MT đang trình Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 104/TTr-BTNMT ngày 06/12/2017. Đối với công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, đã triển khai thực hiện 15/15 huyện, thị xã, thành phố.

Long An cũng đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận), lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn tỉnh với tổng diện tích là 449.493,78 ha, chiếm 100% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014). Trong đó, tỷ lệ 1/500 là 2.536,07 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 3.969,11 ha, tỷ lệ 1/2.000 là 81.470,10 ha, tỷ lệ 1/5.000 là 361.518,50 ha, đảm bảo cơ bản việc quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương.

Thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh Long An cũng đã được tỉnh Long An quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nên đạt được kết quả khá cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tính đến ngày 30/9/2017, toàn tỉnh đã cấp được tổng cộng 1.218.024 thửa đất, tương ứng diện tích 414.280,08 ha (tổng diện tích cần cấp là 423.916,4 ha), đạt tỷ lệ 97,73% so với tổng diện tích cần cấp.

Căn cứ vào Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Năm 2017, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Nhân Duy – Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, thanh tra, kiểm tra… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, đảm bảo cơ bản hoàn thành việc quản lý về đất đai, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý và xử phạt nghiêm các hành vi phạm về TN&MT… trên địa bàn tỉnh.

So LA
Sở TN&MT Long đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong quản lý đất đai, môi trường,… của tỉnh nhà

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Ông Phan Nhân Duy cho hay: Trong năm 2018, Sở TN&MT Long An sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong tâm: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần 10 của Tỉnh ủy Long An, Sở TN&MT tiếp tục tổ chức sắp xếp lại Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Quỹ Bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tiếp cận thông tin của ngành TN&MT đối với công chúng, từ đó góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận thông tin TN&MT của tỉnh; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân thông qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức giao lưu trực tuyến; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT Long An sẽ tập trung triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND cấp huyện, tập trung đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lập, trình thẩm định và phê duyệt trước ngày 31/12/2018; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình UBND tỉnh quyết định; hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Long An Đảng bộ lần thứ X.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Long An sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải đảm bảo đủ công suất xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2018; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, tập trung quản lý tốt rác thải công nghiệp, nguy hại, rác thải sinh hoạt; giải quyết tốt ô nhiễm tại khu, cụm công nghiệp và các điểm nóng khác.

Cùng với đó, quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Long An; kiểm soát ô nhiễm môi trường; truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu; vận hành, bảo trì hệ thống giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh; đầu tư hệ thống trạm quan trắc nước dưới đất; thí điểm phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, Sở TN&MT Long An sẽ thường xuyên tổ chức tiếp công dân, kịp thời đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai, không để xảy ra tồn đọng đơn thư khiếu nại, trở thành điểm nóng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT, đưa công tác quản lý, sử dụng TN&MT vào nền nếp đúng quy định pháp luật.

Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra chuyên đề tại một số huyện trọng điểm giáp ranh với địa bàn TP.HCM.

Mặt khác, thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác nước dưới đất và nước mặt đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước; tiếp tục theo dõi và kiểm tra thường xuyên hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị có hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh Long An…

Tường Tú

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục