Thanh Hóa: Hạn chế tối đa các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thanh Tâm| 25/05/2021 21:21

(TN&MT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực khai thác khoáng sản, khu xử lý rác thải, trang trại chăn nuôi, các cơ sở chế biến giấy, bột giấy, vàng mã dọc lưu vực sông Mã, sông Âm, các khu dân cư ven biển... vẫn xảy ra; vi phạm pháp luật về môi trường với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, gây bức xúc trong Nhân dân.

Để chủ động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về bảo vệ môi trường, nhất là Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 7-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra xác định rõ nguyên nhân, phạm vi, tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết định chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc: Thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp, gia hạn giấy chứng nhận về môi trường, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường... trên cơ sở đó xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm trong tham mưu, tổ chức thực hiện, để tồn tại kéo dài và phát sinh mới các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường.

Hạn chế tối đa chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó với các sự cố về môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, vận hành mạng lưới quan trắc môi trường; tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo kịp thời về ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm

Giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng và vận hành công trình xử lý chất thải, nước thải, khí thải... của các dự án; kiên quyết dừng hoạt động đối với các dự án chưa đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình xử lý chất thải, nước thải, khí thải hoặc đã đầu tư nhưng vận hành không đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Giám sát chặt chẽ hoạt động xả rác thải, nước thải, khí thải của các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất dọc lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư, huy động đa dạng nguồn vốn để đầu tư các công trình xử lý chất thải, nước thải trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư; Xây dựng kế hoạch tổ chức di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, dọc lưu vực các sông lớn vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; di dời các trang trại chăn nuôi trong khu dân cư đến vị trí phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường, trước mắt là các điểm, khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án: Nhà máy xử lý chất thải Nghi Sơn; Khu xử lý chất thải rắn xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn; Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn....

Chú trọng xem xét vấn đề môi trường trong xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển các ngành, lĩnh vực; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; phân công, phân cấp, quy định rõ trách nhiệm về bảo vệ môi trường đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Thanh Hóa tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường tăng cường các biện pháp công tác, nghiệp vụ để tổ chức phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường theo quy định; đối với tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có đủ căn cứ xử lý hình sự thì tập trung củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vi phạm theo thẩm quyền; tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục, tuyệt đối không để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Địa phương nào để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thì tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; mơ chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thường xuyên phản ánh thực trạng môi trường, tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và lên án các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội về chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hạn chế tối đa các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO