Triển khai Luật Đất đai 2024

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Thanh Tâm 09/04/2024 19:53

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành để triển khai thi hành Luật Đất đai hiệu quả và đồng bộ.

Kế hoạch nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai. Đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, tình hình thực tế quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phải triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

a2(1).jpg
Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Theo nội dung kế hoạch, đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND các cấp theo quy định của Luật Đất đai, các Sở: TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, Sở NN&PTNT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện để tham mưu, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới về đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai ngay sau khi các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật được ban hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

UBND cấp huyện theo thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, ban hành mới hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành cho phù hợp với các quy định của tỉnh, Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Đất đai, Sở TN&MT là đơn vị chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai số 31/2024/QH15 cấp tỉnh; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Sở TT&TT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa, các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai. Trong đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số; tổ chức thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính ở địa phương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh...

Đối với việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến pháp luật về đất đai; tham mưu cho UBND tỉnh quyết định hoặc trình HĐND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

UBND cấp huyện theo thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO