--Quảng cáo---

Tạo đột phá quản lý bền vững tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngành TN&MT - Khương Trung - Kim Liên - 21:13 08/01/2021

(TN&MT) - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai các kế hoạch trọng tâm năm 2021.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá những nhiệm vụ mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó có trọng trách vô cùng lớn và quan trọng.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ trưởng mong muốn tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như lãnh đạo, cán bộ trong Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đóng góp các ý kiến, sáng kiến để khẳng định vai trò của ngành trong sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục cũng chỉ ra những vướng mắc, khó khăn để trên cơ sở đó, các đơn vị trong Bộ cũng như Lãnh đạo Bộ hỗ trợ, giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo và theo Chương trình công tác của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2021 nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam gồm 5 nhiệm vụ chính: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tổng Cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Với những nhiệm vụ quan trọng trên, ông Tạ Đình Thi cho biết, trong qua trình thực hiện có những vướng mắc nhiều, trong đó, mặc dù, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được chú trọng nhưng do lĩnh vực biển và hải đảo có nhiều phức tạp, nhạy cảm, có sự giao thoa, chồng chéo với nhiều lĩnh vực khác nên hệ thống pháp luật cần phải được tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực cụ thể còn chưa có văn bản pháp luật có tầm hiệu lực pháp lý cao (luật) quy định nên việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết lại càng khó khăn, điển hình như các quy định liên quan đến giao, quản lý sử dụng khu vực biển, quản lý hoạt động lấn biển.

Một số chính sách, pháp luật về biển cần tiếp tục được đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đặc biệt là về quản lý các hải đảo, các khu bảo tồn biển, quan trắc, giám sát biển, quản lý điều tra cơ bản, cơ sở dữ liệu biển và hải đảo.

Số biên chế vẫn bị cắt giảm; thiếu cán bộ thực hiện do vậy khó khăn cho các đơn vị thuộc Tổng cục trong triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện, bùng phát và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ, nhiều kế hoạch, chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế bị tạm hoãn, hủy, thay đổi hình thức tổ chức, gây ảnh hưởng lớn tới kết quả công tác đối ngoại….

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia đóng góp ý kiến phối hợp, xây dựng các kế hoạch về các nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tập trung vào công việc xây dựng chiến lược kinh tế biển; phát triển công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; điều tra đánh giá, khai thác tài nguyên của biển…

Thứ trưởng Lê Minh Ngân điều hành Hội nghị

Tổng hợp và đánh giá các ý kiến tham luận, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh, với những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2021, Tổng cục cần tập trung cho công tác xây dựng văn bản. Theo đó, trong thời gian sớm nhất, Tổng cục cần hoàn thiện các Nghị định được giao như: Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; Nghị định thay thế Nghị định số 51 quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Đối với việc xây dựng, triển khai các Quy hoạch, Thứ trưởng cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề nghị Tổng cục xây dựng các văn bản xin ý kiến lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về biển và hải đảo. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng và triển khai thi hành; đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định của pháp luật về biển và hải đảo.

Thống nhất với các ý kiến của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, lãnh đạo Tổng cục cần tiếp tục phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, thể hiện được vai trò là cơ quan quản lý quan trọng của Nhà nước trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Trong đó, Bộ trưởng định hướng cho lãnh đạo Tổng cục những nhiệm vụ mang tính chiến lược để từ đó, xây dựng các chương trình mục tiêu mang tính tầm nhìn chiến lược để hoàn thành được các mục tiêu.

Trong đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần tập trung chú trọng đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, đây là nền tảng, cơ sở nguồn để triển khai các công việc tiếp theo, trong đó, xác định được vị trí và công việc của Tổng cục.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu công tác điều tra cơ bản được thực hiện tốt sẽ giúp cho công tác lập các quy hoạch được triển khai tốt. Đặc biệt là tháo gỡ được những khó khăn hiện nay khi đang thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Tổng cục cần chú trọng xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và thông tin tổng hợp và phải coi đây là tài sản có giá trị nhất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo tồn các giá trị của biển.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để điều phối công việc với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định của pháp luật về biển và hải đảo cũng như quyết định các vấn về về kinh tế, anh ninh quốc phòng.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục thiết lập hệ thống giám sát thông qua các hệ thống ra-da, viễn thám, phối hợp với người dân để công tác thực thi pháp luật được triển khai một cách triệt để, hiệu quả. Cùng với đó, Tổng cục tăng cường hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho những nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân xây dựng văn hóa biển, đảo; hợp tác quốc tế cần chú trọng để học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp lý, xây dựng các mục tiêu trách nhiệm chung về biển…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO