Sơn La: Thêm quyết sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 – 2024

Nguyễn Nga| 04/11/2021 09:59

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND về Kế hoạch và kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh.

Chuyển biến tích cực về bảo vệ môi trường

Năm 2021, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường... Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; xử lý, khắc phục các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường…

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực thông qua các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn… Sở TN&MT đã chủ trì tổ chức các Hội nghị tập huấn các quy định lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tại cấp huyện, đã tổ chức triển khai, quán triệt Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ môi trường cho cán bộ cấp xã, phường, các trưởng bản.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La.

Công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư, cũng như xem xét, lựa chọn, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Về yêu cầu các khu, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, Sơn La có 1 Khu công nghiệp Mai Sơn đang hoạt động, hiện đang tổ chức thi công, xây dựng Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, dự kiến quý IV/2021 sẽ đi vào vận hành. Trong Khu công nghiệp có 5 cơ sở đang hoạt động, trong đó, 4 cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất; 1 cơ sở là Nhà máy chế biến tinh bột sắn BHL có phát sinh nước thải công nghiệp, cơ sở này đã đầu tư Hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp và được UBND tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. Ngoài ra, tại 3 cụm công nghiệp khác, nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt, không có nước thải công nghiệp.

Đối với các cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục, đã có 3/10 cơ sở lắp đặt và đang truyền dữ liệu (thử nghiệm) về Sở TN&MT. Dự kiến hoàn thành 100% với các cơ sở còn lại trước ngày 31/12/2021.

Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND cấp huyện tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Đặc biệt yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ với các cơ sở có lượng chất thải lớn, các cơ sở nằm ở khu vực đầu nguồn nước, các cơ sở khai thác khoáng sản.

Từ năm 2020 tới nay, đã xử phạt vi phạm hành chính với 84 tổ chức, cá nhân với tổng tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh, kiểm tra gồm: Thực hiện chưa đầy đủ tần suất quan trắc, giám sát chất lượng môi trường; chưa đầu tư, hoàn thiện các công trình xử lý môi trường theo Báo cáo ĐTM được phê duyệt; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Báo cáo ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt… Thông qua đó, đã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, tới thời điểm hiện tại, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Hoạt động thanh, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hoạt động quan trắc môi trường tỉnh, quan trắc môi trường nước các khu vực có nguy cơ ô nhiễm được chỉ đạo, triển khai kịp thời.

Kiểm tra, giám sát tại Xưởng chế biến cà phê Cát Quế, huyện Thuận Châu.

Năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh. Cụ thể: Tiếp tục hỗ trợ xử lý các điểm gây bức xúc môi trường ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng, nhất là công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa…

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường. Trong đó, tiến hành rà soát toàn bộ các tác động với môi trường, các yêu cầu về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, các quy chuẩn áp dụng, chương trình giám sát môi trường của các dự án đã được phê duyệt ĐTM, tập trung rà soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm, sự cố môi trường; kiến nghị điều chỉnh nếu cần thiết. Trên cơ sở đó, xác định các dự án cần ưu tiên quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống

Năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Để việc triển khai Luật đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, địa bàn các huyện, thành phố, thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Giao các Sở, ngành rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Dự kiến, tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường giai đoạn 2022 - 2024 của tỉnh Sơn La là hơn 467 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 là hơn 162 tỷ đồng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông, suối chính trên địa bàn và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh; Đánh giá tình hình phát sinh, quản lý chất thải nhựa, xây dựng Kế hoạch quản lý chất thải nhựa; Quản lý, vận hành khu xử lý chất thải rắn, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La…

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường năm 2022. Theo đó, tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Có biện pháp tăng cường bảo vệ môi trường với các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chợ và các khu thương mại. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh…

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng tập trung vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ, bản trên địa bàn xây dựng hương ước, quy ước gắn với bảo vệ môi trường. Tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì hóa chất bảo vệ thực vật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Thêm quyết sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 – 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO