Sóc Trăng đạt nhiều thành tựu quan trọng về tài nguyên và môi trường

LÊ HÙNG (thực hiện)| 29/03/2022 10:04

(TN&MT) - Sau 30 năm (1992 - 2022) xây dựng và phát triển, tỉnh Sóc Trăng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để đạt được thành tựu này, có sự đóng góp rất lớn của ngành TN&MT tỉnh.

Nhân dịp Sóc Trăng chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng.

PV: Ông có thể khái quát những thành tựu quan trọng mà ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua?

Ông Ngô Thái Chân:

Ngày 29/9/2003, sau hơn 11 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Khoa học, công nghệ và Môi trường. Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

a1.-ong-ngo-thai-chan.jpg
ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng

Cụ thể, hệ thống quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được kiện toàn, năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; kịp thời ban hành văn bản pháp luật, chính sách nhằm cụ thể hóa các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại địa phương đã điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách pháp luật về TN&MT, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Công tác bảo vệ môi trường ngày càng chuyển biến tích cực, công trình khắc phục, bảo vệ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường thực hiện ngày càng nhiều; các cấp, các ngành, địa phương ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường; tuyên truyền, vận động và tổ chức nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường góp phần làm cho chất lượng môi trường đô thị, nông thôn ngày càng cải thiện.

Hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước từng bước đi vào nền nếp; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước ngày càng nâng cao, góp phần khai thác, sử dụng nước dưới đất tiết kiệm, bền vững phục vụ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các cấp triển khai công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân, từ đó kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Sóc Trăng đã nhận rõ những tác hại của BĐKH đối với đời sống, sản xuất của người dân và phát triển kinh tế - xã hội nên đã nỗ lực, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình sẵn sàng ứng phó; đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, huy động mọi nguồn lực để tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh.

PV: Theo ông, đâu là những kết quả nổi bật của ngành TN&MT đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng?

Ông Ngô Thái Chân:

Đó là hiệu quả sử dụng các loại đất ngày càng nâng cao, quỹ đất chưa sử dụng được đưa vào khai thác, sử dụng ngày càng nhiều; hạn chế tình trạng để đất hoang hóa lãng phí. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từ một tỉnh có hệ thống hồ sơ địa chính cũ, lạc hậu, đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã đo vẽ bản đồ địa chính chính quy 46/109 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 44,76% diện tích toàn tỉnh.

Từ kết quả đo đạc địa chính chính quy đã phục vụ tốt cho công tác kê khai, đăng ký, cấp GCNQSDĐ, nâng tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 99,97% tổng diện tích đất cần phải cấp; đồng thời, công tác quản lý đất đai từng bước phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đai ngày càng nâng cao thông qua việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về đất đai.

Cùng với đó, các loại chất thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh đã thu gom, xử lý chặt chẽ hơn; chất lượng các thành phần môi trường từng bước cải thiện; kiểm soát hiệu quả các điểm nóng về ô nhiễm ở khu vực đô thị và nông thôn; việc xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã triển khai thực hiện và bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan. Những kết quả nêu trên sẽ tạo tiền đề vững chắc để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển tỉnh Sóc Trăng bền vững trong những năm tiếp theo.

a2.-nganh-tn-mt-soc-trang.jpg

Ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Thời gian tới, ngành TN&MT sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào để góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Sóc Trăng, thưa ông?

Ông Ngô Thái Chân:

Thời gian tới, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tham mưu, đóng góp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đầu tư, đổi mới trang thiết bị chuyên dùng và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tạo mọi nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt; tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; thu hút đầu tư có chọn lọc để đảm bảo phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường đối với các quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo phân cấp thẩm quyền; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, bảo đảm các dự án trước khi đi vào hoạt động phải có giấy phép môi trường.

Ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong xử lý chất thải; khuyến khích các cơ sở công nghiệp áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường và các mô hình phát triển kinh tế xanh, bền vững; có kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, đô thị vào các cụm công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư, nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch về ứng phó với BĐKH có tính khả thi để thích ứng hiệu quả với BĐKH cho từng giai đoạn, từng ngành, địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp ngành để đạt các mục tiêu ứng phó với BĐKH; tập trung nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến cho công tác ứng phó với BĐKH, trong đó chú trọng các giải pháp phi công trình.

Ngoài ra, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm; điều chỉnh quy hoạch khoáng sản phù hợp, thống nhất và gắn kết với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là quy hoạch khoáng sản phải đồng bộ với hệ thống giao thông và gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng đạt nhiều thành tựu quan trọng về tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO