Sở TN&MT Sóc Trăng: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lê Hùng| 28/07/2020 14:08

(TN&MT) - Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Sóc Trăng vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng quan tâm thực hiện

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; thực hiện đúng các thủ tục đấu thầu, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, Sở TN&MT Sóc Trăng sẽ tiết kiệm triệt để chi tiêu thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính, giảm tần xuất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí. Các đơn vị trực thuộc Sở phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 15% đối với các khoản chi công tác phí, văn phòng phẩm, hội nghị, hội thảo, tiếp khách.

Cùng với đó, Sở TN&MT Sóc Trăng sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm giao về Sở và các đơn vị trực thuộc; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, Sở TN&MT Sóc Trăng tiếp tục thực hiện đúng theo các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tài sản, đất đai, trụ sở làm việc giao cho các đơn vị được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm; việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, Sở TN&MT Sóc Trăng tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng theo quy định của pháp luật gây lãng phí, kém hiệu quả; khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Cạnh đó, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, cấp trung gian; tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết công việc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Ngoài ra, Sở TN&MT Sóc Trăng cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững không gian mặt nước, tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển bền vững, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước biển, trên các đảo; bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác động của biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Sóc Trăng: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO