--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 2018

Ngành TN&MT - 23:50 01/02/2018

(TN&MT) - Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã xác định 110 nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt năm 2018.

So DN 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đã xây dựng và báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trình Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và đã được Quốc hội thông qua; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2009-2010, định hướng đến năm 2015. Sau Hội nghị, Sở TN&MT đã rà soát, ban hành kế hoạch và thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; quan tâm, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiểm soát được tình hình ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm và đạt kết quả tốt, tạo sự chuyển biến rõ nét so với các năm trước; giám sát chặt chẽ và đôn đốc các chủ xử lý thực hiện đầu tư các hạng mục, công trình xử lý chất thải theo cam kết, hoàn thành các chỉ tiêu về thu gom, xử lý các loại chất thải.

Và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua thanh - kiểm tra 181 trường hợp, Sở TN&MT đã phát hiện và quyết định xử phạt, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 225 trường hợp với tổng số tiền là 16,5 tỷ đồng.

Sở TN&MT Đồng Nai còn tổ chức đánh giá quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động; đến nay, 30/30 khu khu công nghiệp đang hoạt động cơ bản đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; khu công nghiệp có lượng nước thải ổn định, đủ điều kiện đều được lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, đạt 100%.

Mặt khác, khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại tất cả 35 mỏ, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản; tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản hợp lý nhằm đảm bảo lượng khai thác cung ứng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Năm 2017, công tác cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng đã được Sở TN&MT Đồng Nai tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt, chỉ số cải cách hành chính của Sở TN&MT được xếp thứ 6 trong 20 Sở, ngành.

Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính của Sở TN&MT Đồng Nai được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Đồng Nai; hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết đều được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của cấp huyện, kể cả hồ sơ đo đạc, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thực hiện thí điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phi địa giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; Sở TN&MT Đồng Nai tiếp nhận, giải quyết 6.748 hồ sơ, đạt 96,8%; Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận từ một cửa cấp huyện và giải quyết 195.560 hồ sơ, đúng và trước hạn đạt 97,9%.

So DN 2
Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Xác định 110 nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo TN&MT Đồng Nai cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai, Chương trình công tác năm 2018 số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, Sở TN&MT xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Theo đó, Sở TN&MT tập trung thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm hành chính trong thực thi nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết liệt cải cách hành chính; điều hành tốt hoạt động quản lý của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, nhất là quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị; thực hiện tốt, đúng thời hạn các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ TN&MT; hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai giao trong năm 2018.

Để thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Sở TN&MT xây dựng chương trình công tác gồm 09 nhóm nhiệm vụ lớn, với 110 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt năm 2018.

Cụ thể, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Và tập trung xử lý các nhiệm vụ tồn tại sau tổng kết Dự án tổng thể về đăng ký đất đai. Đặc biệt trong năm 2018, cần tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; thực hiện Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai về đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Hơn nữa, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; rà soát lại danh sách các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra, giám sát.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, gồm 12 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp chậm thực hiện.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác phối hợp, điều hành xử lý công việc, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý; thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Năm 2018, Sở TN&MT tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 98% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, 98% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp rác sinh hoạt đạt dưới 50%.

100% khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Giải quyết thủ tục hành chính đạt 90% trở lên đúng và trước hạn.

100% các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch. Trình HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 10 văn bản pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 04 mỏ cát, đất, đá xây dựng.

Đến cuối năm 2018, cơ bản xử lý hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, phấn đấu đạt trên 90% hồ sơ đủ điều kiện giải quyết. Tổ chức thanh tra, kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đạt tỷ lệ 100% theo đúng kế hoạch đã ban hành.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO