--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Ngành TN&MT - 09:53 13/01/2018

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở TN&MT đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trung tam Hanh chinh
Giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Tăng cường chỉ đạo điều hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, Sở TN&MT đã ban hành các Kế hoạch về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính hành chính. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, phân công thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ; lồng ghép nội dung chỉ đạo về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính thủ tục hành chính vào nội dung họp giao ban cán bộ chủ chốt.

Bên cạnh đó, có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn theo quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 95% đối với hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT và 90% trở lên đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

Trong năm 2017, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành rà soát, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính về lĩnh vực TN&MT là 129 thủ tục, thủ tục cấp tỉnh là 90 thủ tục, cấp huyện là 34 thủ tục, cấp xã là 05 thủ tục.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-STNMT thành thành lập Tổ kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 11 Chi nhánh tại các huyện. Đến nay, đã hoàn thành kiểm tra tại 06 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo hình thức kiểm tra đột xuất.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Sở TN&MT quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức thực hiện ngày càng tốt hơn. Qua đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở TN&MT đã có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng thường xuyên rà soát các quy định lĩnh vực TN&MT, rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Hiện đại hóa hành chính công

Hiện nay, tất cả các thủ tục về lĩnh vực TN&MT cấp tỉnh đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Nhằm thực hiện cung cấp dịch vụ công cần thiết phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về Quy trình dịch vụ công về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa đối với 03 thủ tục.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã đẩy mạnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tinh theo định hướng của tỉnh. Kết quả sử dụng phần mềm Quản lý văn bản - Điều hành xử lý và giải quyết công việc, tổng số văn bản tiếp nhận tại Sở TN&MT và các đơn vị trực thuộc Sở là 86.393, tổng số văn bản điện tử là 81.699, tỷ lệ văn bản điện tử trên tổng số văn bản đạt 95%, tỷ lệ công chức và viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản để quản lý và điều hành, xử lý công việc đạt 96%.

Sở TN&MT còn triển khai  thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; tiến tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về hành chính công.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã chỉ đạo triển khai nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT; kết hợp nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: Phần mềm Đất đai liên thông đến trục tỉnh để tiếp nhận hồ sơ đất đai từ phần mềm Một cửa eGov, phần mềm Môi trường, phần mềm Khoáng sản, phần mềm Thanh tra - Kiểm tra, phần mềm Điều hành công việc.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Sở TN&MT đã chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước. Bộ máy tổ chức của đơn vị ngày một kiện toàn hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được những yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức.

DV cong 4
Sở TN&MT Đồng Nai hiện đang thử nghiệm dịch vụ công mức độ 4

Nâng cao hiệu quả quản lý

Để nâng cao hiệu quả quản lý về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT, phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TN&MT được ban hành tại Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TN&MT, tiếp tục rà soát và hoàn thiện Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TN&MT trình UBND tỉnh ban hành.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018, Kế hoạch kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Đối với các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, Sở TN&MT Đồng Nai chỉ đạo triển khai thực hiện xử lý nghiêm nếu các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới giải quyết tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

Đối với các đơn vị thuộc Sở TN&MT Đồng Nai trực tiếp vận hành, sử dụng phần mềm một cửa hiện đại (Phần mềm eGov), Lãnh đạo đơn vị phân công trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Egov và có thông báo cụ thể đối với những trường hợp phần mềm xảy ra sự cố để kịp thời chỉnh sửa, không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn do chậm đường truyền hoặc lỗi phần mềm…

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai  cho biết: Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 để giao các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; chủ động trong việc tiến hành rà soát 73 thủ tục hành chính trong tổng số 130 thủ tục, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung 73 thủ tục hành chính; chủ động rà soát và rút ngắn thời gian nhiều thủ tục hành chính: đối với tất cả các thủ tục lĩnh vực tài nguyên nước, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định từ 2 - 5 ngày; đối với một số thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản và môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định từ 1- 2 ngày… Hiện nay, Sở TN&MT cũng đang thực hiện 22 thủ tục lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông. Thông qua đó, đã kịp thời rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân không chỉ về thời gian đi lại mà các chi phí phát sinh do kéo dài thủ tục hành chính.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO