Sở TN&MT Bình Dương: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

TƯỜNG TÚ| 11/10/2022 06:32

(TN&MT) - Để đảm bảo triển khai hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ mà Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương giao năm 2022, Sở TN&MT đã lên kế hoạch và chương trình công tác ngành TN&MT gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với các kế hoạch theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ, từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong 9 tháng năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động bám sát các ý kiến chỉ đạo của cấp trên gắn với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên họp giao ban để giám sát tiến độ nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư công, phương án tạo nguồn thu từ quỹ đất, việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng chú trọng triển khai các quy định về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; tăng cường hướng dẫn và giám sát việc quản lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao theo Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh đều vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn thường xuyên rà soát và kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số ngành TN&MT, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành TN&MT.

tr5.jpg

Sở TN&MT Bình Dương có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến công tác lập Quy hoạch tài nguyên và môi trường để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trong công tác lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai song song với lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh. Đồng thời, Sở TN&MT còn tập trung xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh.

Hiện nay, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành tham mưu phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 9 huyện, thị xã, thành phố; đang tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thị xã, thành phố; và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục trong công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động quan trắc tài nguyên, môi trường ở địa phương; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa Asean đến năm 2025 và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho 3 dự án: Cảng Bình Dương và Kho cảng xăng dầu Bình Thắng tại Bình Thắng, Dĩ An; Kho cảng xăng dầu Khánh Bình tại Khánh Bình, Tân Uyên; hướng dẫn, đề nghị UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và hoạt động của các cơ sở thu gom chất thải hoạt động trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2022, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 167 đơn vị; đồng thời, Sở TN&MT cũng đã ban hành và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính với số tiền gần 18,3 tỷ đồng và thu lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 1,037 tỷ đồng. Sở TN&MT Bình Dương đã báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra của Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và địa phương; tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai giai đoạn từ năm 2016 - 2021.

Thời gian tới, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tập trung tham mưu xây dựng văn bản pháp luật về lĩnh vực TN&MT theo đúng chương trình công tác năm 2022; tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số; xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu ngành TN&MT; đảm bảo vận hành an toàn, bảo mật thông tin ngành TN&MT; thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dưới 0,25%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 0,5%”.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Sở TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra thực hiện các quy định về tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành Kết luận kiểm tra theo đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân theo quy định; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại; triển khai kế hoạch kiểm tra về tài nguyên nước, khoáng sản năm 2022.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phối hợp xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tham mưu cấp có thẩm quyền các quy định như Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; chỉnh sửa Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện hoàn chỉnh Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ TN&MT; phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để thay thế Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND áp dụng trong giai đoạn 2022-2025 và nghiên cứu xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi Bộ TN&MT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Mặt khác, Sở TN&MT cũng sẽ tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Phương án khai thác nguồn thu từ quỹ đất; triển khai hiệu quả các công việc, nhiệm vụ theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương; đồng thời, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định chặt chẽ và tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Bình Dương: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO