Xã hội

Quảng Trị: Chính sách giảm nghèo giúp phát triển kinh tế người dân "vùng khó"

Thanh Tùng 29/02/2024 - 15:51

Quảng Trị là tỉnh nằm ở phía Bắc miền Trung, điểm khởi đầu trên con đường Xuyên Á nối Việt Nam với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Những năm qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, qua đó tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người dân ở khu vực khó khăn, người nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Nhiều kết quả tích cực

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên hơn 313,6 nghìn ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh; dân số hơn 192,2 nghìn người, trong đó, dân tộc thiểu số gần 95 nghìn người, chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh. Đây là vùng có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao của Quảng Trị. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Trị ưu tiên dành nhiều cơ chế, nguồn lực tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số nên cơ sở hạ tầng các xã miền núi từng bước được đầu tư cải thiện, chương trình giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo các số liệu thống kê, trong năm 2022 và 2023, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huy động được hơn 462 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ gần 300 tỷ đồng đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Trung ương phân bổ gần 670 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn thực hiện 2 chương trình và nguồn huy động hợp pháp khác, các địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng 361 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội các loại trên địa bàn các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo tính kết nối về giao thông, kinh tế, xã hội để hỗ trợ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tại huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh-2.jpg
Diện mạo thị trấn biên giới Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã thay đổi theo hướng hiện đại

Trong 2 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở cho người nghèo với số tiền hơn 121 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo với số tiền gần 160 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng tạo điều kiện, chính sách thu hút các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện hộ nghèo; đồng thời tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm, thực hiện hỗ trợ các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ cho người nghèo được tham gia đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài với số tiền gần 69 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, tỉnh đã tích cực tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ về vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo đầu tư kinh doanh, buôn bán, sản xuất để có cơ sở thoát nghèo bền vững. Trong đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tham gia tích cực trong việc tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên, hội viên quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế.

Nhờ những giải pháp quyết liệt đó, công tác giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo kết quả phê duyệt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND tỉnh Quảng Trị, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Quảng Trị còn 14.040 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,71% và 9.927 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,45% so với tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ nghèo đa chiều huyện Đakrông giảm 4,31% tương ứng 386 hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6,74%, tương ứng 1.102 hộ. Đời sống sinh kế của người dân được cải thiện tích cực.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,0 - 1,5%

Kinh tế - xã hội của Quảng Trị hôm nay đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng nhìn chung còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung cả nước. Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh Quảng Trị gần 1.479 tỉ đồng để thực hiện 6 dự án đầu tư phát triển công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020 và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị Lê Nguyễn Huyền Trang cho biết, năm 2024, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị phấn đấu giải quyết việc làm cho 12.500 lao động, trong đó, đưa 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đổi mới và tăng cường công tác truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của người học, doanh nghiệp và xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho 9.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,16%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,5%.

Theo bà Lê Nguyễn Huyền Trang, tỉnh Quảng Trị phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, trong đó chú trọng dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án triển khai trên địa bàn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,0 - 1,5%.

anh-1.jpg
Hình ảnh bà con Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa lao động sản xuất

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị đang tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững. Ngày 7/12/2023, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024 là hơn 92 tỷ đồng, trong đó: ngân sách dành cho dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là hơn 70 tỷ đồng; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững là hơn 21 tỷ đồng.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Linh hoạt lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hướng đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

Năm 2024, tỉnh Quảng Trị dành trên 368 tỷ đồng để thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững. Trong đó, hơn 178 tỷ đồng sẽ được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Chính sách giảm nghèo giúp phát triển kinh tế người dân "vùng khó"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO