--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 14:52 27/07/2021

(TN&MT) - Nằm cách thành phố Sơn La 123 km về phía Đông theo Quốc lộ 37, những năm qua, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về môi trường

Để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về môi trường, từ năm 2018 đến nay, huyện Phù Yên đã ban hành 15 kế hoạch, 51 công văn cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; trọng tâm là bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn nước trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

Duy trì triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn…

Huyện Phù Yên tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở chế biến nông sản không đảm bảo về môi trường.

Cùng với đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn… thực hiện tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Tại cấp xã, đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Các quy định về bảo vệ môi trường đã được đưa vào nội quy của cơ quan, hương ước, quy ước của thôn, bản, cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng xã văn hóa, lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Duy trì các hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và phun chế phẩm xử lý rác thải tại bãi rác tập trung của huyện. Hiện toàn huyện có 10 xã, thị trấn được thu gom rác thải sinh hoạt và vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung để xử lý.

Siết chặt thanh, kiểm tra về môi trường

Ông Ngô Đức Dương, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Từ năm 2018 tới nay, Phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện xác nhận 59 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đã chấp hành tương đối tốt theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phù Yên không có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lớn quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, còn một số cơ sở chế biến nông sản dong giềng hoạt động theo mùa vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau có tình trạng thực hiện chưa đúng nội dung cam kết, để xảy ra xả thải gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở này. Qua đó, đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm với tổng tiền phạt 184 triệu đồng.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Có thể nói, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Hoạt động kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Các điểm nóng về môi trường đã cơ bản được xử lý, công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được nâng cao; vấn đề biến đổi khí hậu đã được quan tâm từ nhận thức đến hành động.

Tuy nhiên, tại cấp huyện hiện nay chỉ có 1 cán bộ tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 27 xã, thị trấn đều chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường mà do cán bộ địa chính kiêm nhiệm. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, nhiều cơ sở sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình nên gây khó trong quá trình xử lý vi phạm.

Do thiếu trang thiết bị để kiểm tra môi trường nên việc đánh giá mức độ ô nhiễm còn nhiều hạn chế, chủ yếu đánh giá bằng trực quan. Đối tượng tác động trực tiếp đến môi trường phần lớn là các hộ gia đình, cá nhân, kinh tế gia đình chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế nông sản, ý thức chấp hành pháp luật còn ở mức thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tiếp tục mở rộng đối tượng tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền vào chiều sâu hơn nữa, phát động các phong trào về bảo vệ môi trường.

Quản lý chặt chẽ các nguồn lực cho phát triển

Song song với công tác bảo vệ môi trường, trong lĩnh vực đất đai, huyện Phù Yên đã tập trung thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng quy định. Đã tổ chức lập Báo cáo kiểm kê đất đai và lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Yên năm 2019; tổ chức thống kê đất đai năm 2020; đang triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Yên.

Ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2021; từ năm 2020 tới nay, đã tổ chức 5 cuộc đấu giá đất thành công, thu nộp ngân sách hơn 41 tỷ đồng. Cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất ở và đất nông nghiệp. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái phép, xây dựng trái phép, lấn, chiếm sử dụng đất không đúng mục đích.

Trong lĩnh vực khoáng sản, tích cực chỉ đạo rà soát, khoanh vùng, theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đối với các khu vực có nguồn tài nguyên khoáng sản đá trắng, các loại khoáng sản khác chưa khai thác, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời xử lý.

Công tác bảo vệ tài nguyên nước được quan tâm thực hiện, đã tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Hiện, huyện Phù Yên đang tập trung xây dựng và triển khai phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt với 4 con suối trên toàn huyện.

Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động người dân, cộng đồng dân cư mạnh dạn đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, triển khai di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

UBND huyện Phù Yên kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực chế biến hàng nông sản theo hướng hiện đại, khoa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tham quan mô hình bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý về công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, xã để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  • Sơn La: Thành lập tổ công tác đôn đốc BVMT trong sơ chế nông sản
    Môi trường - Nguyễn Nga - 22:57 23/11/2019
    (TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 20/11/2019, về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1539/UBND-KT ngày 14/5/2019 về tăng cường quản lý môi trường với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản năm 2019.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO