--Quảng cáo---

Ngày mai (30/12) sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thời sự - Phương Minh - 14:48 29/12/2019

(TN&MT) - Ngày 30/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, thảo luận nhiều vấn đề lớn.

Ảnh minh họa

Dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, Hội nghị sẽ tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 đạt nhiều kết quả rất đáng mừng, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch và rất nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục.

Hội nghị nghe và thảo luận 12 nội dung như Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02)…

Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là 2 dự thảo Nghị quyết 01 và 02 để Chính phủ ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Nghị quyết 01 đã được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng. Đến nay, dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về kết cấu, đề cương và những nội dung chủ yếu; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết tiếp tục đổi mới, cô đọng, ngắn gọn hơn, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra có trọng tâm, thể hiện vai trò kiến tạo của Chính phủ; chú trọng hiệu lực, hiệu quả thực thi gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, không trùng lặp với các Nghị quyết khác của Chính phủ; trong đó ưu tiên những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các giải pháp tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội; quan tâm đến các vấn đề Trung ương và các đại biểu Quốc hội thảo luận, các vấn đề bức xúc của xã hội, những điểm nghẽn nổi lên cần xử lý.

Dự thảo xác định tầm quan trọng, mức độ ưu tiên của các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt tại các Nghị quyết nêu trên để bố trí nguồn lực, xác định lộ trình tổ chức thực hiện. Đề xuất những giải pháp thực sự đổi mới, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu cao; nhưng vẫn bảo đảm tính khả thi, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể hóa các mục tiêu thành hệ thống chỉ tiêu cụ thể của Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm khả thi.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết 01, Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các các Bộ rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập, chồng chéo và kịp thời sửa đổi, bổ sung, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phân cấp mạnh mẽ và giải phóng được các nguồn lực cho nền kinh tế. Lưu ý các giải pháp, chế tài đủ mạnh để tăng cường, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Năm 2020, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đến nay, dự thảo Nghị quyết về cơ bản đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng và soạn thảo dựa trên những quan điểm và nguyên tắc sau đây: (1) Tiếp tục thực hiện nhất quán, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019; (2) Xác định rõ các mục tiêu cải cách cho năm 2020 trên cơ sở tính toán giữa kết quả  đạt được năm 2019 và mục tiêu đến năm 2021 đã  đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019; đảm bảo cân đối, hài hòa và có sự điều chỉnh hợp lý; (3) Bổ sung một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019, trong đó tập trung vào các chỉ số môi trường kinh doanh chậm cải thiện hoặc đang xếp hạng thấp...

Dự thảo Nghị quyết năm 2020 tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng các chỉ số: Môi trường kinh doanh, Năng lực cạnh tranh, Đổi mới sáng tạo, Chính phủ điện tử.

Về giải pháp, cơ bản các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại dự thảo là tiếp tục của Nghị quyết 02 năm 2019, gồm: (1) Tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ số và các bộ, cơ quan được phân công chủ trì chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần. (2) Cải cách thực chất các các quy định về điều kiện kinh doanh. (3) Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. (4) Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. (5) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, dự thảo giao Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; quy định trách nhiệm và thời hạn báo cáo đối với từng nội dung cụ thể (như về thanh toán không dùng tiền mặt, về cắt giảm điều kiện kinh doanh….).

Năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016 - 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả đã đạt được năm 2019 sẽ tạo đà và động lực mới, khí thế mới để tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tiếp tục là một trong những sự kiện quan trọng của Chính phủ vào cuối năm 2019 và cũng là mở đầu cho năm 2020, thể hiện công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mạnh mẽ, quyết liệt, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm mới 2020.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO