--Quảng cáo---

Mùa Xuân của ý Đảng lòng dân

Xã hội - PGS,TS. Đỗ Xuân Tuất (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - 01:13 22/01/2023

(TN&MT) - Một Mùa Xuân mới lại về trên quê hương, đất nước - mùa xuân văn hóa dân chủ của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mùa xuân của ý Đảng, lòng dân, của ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đưa dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hệ giá trị dân chủ của Đảng hòa quyện trong hệ giá trị văn hóa dân chủ Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng ngời sáng, mẫu mực về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tư tưởng của Người về văn hóa dân chủ hàm chứa những quan điểm rất sâu sắc, kết tinh văn hóa đạo đức của Đảng cầm quyền, là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, để Đảng đủ sức đảm đương, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trước nhân dân và dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh có nội dung cốt lõi là đề cao dân chủ, nhân dân đứng ở vị trí trung tâm của quyền lực chính trị. Người coi dân chủ là “chiếc chìa khóa vạn năng” để có thể giải quyết mọi khó khăn, là động lực cho sự tiến bộ và phát triển của quốc gia dân tộc. Trong tác phẩm Dân vận, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

6.jpg

Trong xây dựng nền văn hóa dân chủ, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn tôn trọng quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; dựa chắc vào nhân dân để thực hành văn hóa dân chủ, đưa văn hóa dân chủ thấm sâu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: dân chủ trong chính trị, dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong văn hóa… Theo Người, "phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng". Thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng để nâng cao trình độ dân chủ; quá trình dân chủ hóa sẽ mở ra sự phát triển cho xã hội.

Theo Hồ Chí Minh: Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng giải phóng nhân dân, giải phóng con người toàn diện, triệt để thấm đượm tính nhân văn và văn hóa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền, để có đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức sự thi hành chủ trương, đường lối, chính sách cho đúng và tổ chức sự kiểm tra, kiểm soát cho đúng, thì đều cần “kinh nghiệm của dân chúng”, “có dân chúng giúp sức” mới thành công. Muốn vậy, Đảng và người cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để thấu hiểu lòng dân, thấu hiểu dân tâm, dân ý, dân tình. “Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin, phải thanh khiết”.

Đảng đưa văn hóa dân chủ thấm sâu vào đời sống

Những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành văn hóa dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Một trong bốn bài học lớn được Đảng rút ra trong tổng kết sự nghiệp đổi mới 35 năm qua là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.

Để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng, quan điểm của Đảng ta là phải đảm bảo và phát huy thật hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mục tiêu cao nhất của việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị là nhằm bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống và lợi ích của nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải coi trọng hơn nữa những giá trị của văn hóa dân chủ, lấy nhân dân làm trung tâm, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, để mỗi người dân cùng hưởng thành quả của đổi mới và phát triển.

Trong phương thức phát triển, thực hiện chủ trương phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường trong từng bước đi và từng chính sách phát triển.

Trong quản lý kinh tế, coi trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của doanh nghiệp, quan tâm xử lý hiệu quả những vấn đề xã hội mới phát sinh nhờ sự kết hợp giữa Nhà nước, thị trường và các thiết chế phi chính thức, phi lợi nhuận trên tinh thần giá trị nhân văn và đạo đức. Phát huy mạnh mẽ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình trước nhân dân bằng bản lĩnh, trí tuệ, tính tiên phong; bằng đường lối đúng đắn; bằng sự phấn đấu, hy sinh, gương mẫu về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tổ chức đoàn kết, chặt chẽ, thống nhất; bằng kỷ luật nghiêm minh và tự giác; bằng phát huy dân chủ, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, đem lại một luồng sinh khí mới trong đời sống chính trị của đất nước.

Một Mùa Xuân mới lại về trên quê hương, đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã và đang truyền nguồn năng lượng cách mạng to lớn để tăng thêm Sức Xuân cho non sông đất nước ta. Mùa Xuân của “ý Đảng, lòng dân”, của ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, sẽ đưa dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc!.

  • Khánh thành dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam
    Trong nước - Theo Chinhphu.vn - 20:30 05/03/2022
    Chiều ngày 5/3, tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, có hiệu quả trực tiếp cho vùng hưởng lợi hơn 384 nghìn ha thuộc địa bàn 5 tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO