Xã hội

Lương Sơn (Hòa Bình): Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Bảo Hà 15/04/2024 - 16:46

Huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã nỗ lực tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác giảm nghèo. Huyện Lương Sơn đặt mục tiêu trong năm 2024 giảm còn 377 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 1.50%.

2394281b-db8f-4244-876e-4b1c82a7d3da.jpg
Huyện Lương Sơn bàn giao nhà và tặng quà cho hộ nghèo tại xã Thanh Sơn .

Thực hiện công tác giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã ban hành nghị quyết về giảm nghèo. Đồng thời, UBND các cấp xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ các cấp và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo để tập trung chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, dự án chương trình giảm nghèo.

Phòng LĐTBXH huyện đã chủ động tham mưu thực hiện kế hoạch giảm nghèo như: hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai sửa chữa và xây mới cho hộ người có công, hộ nghèo… Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo, trong đó chú trọng các giải pháp khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoàn thiện cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu, như: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân.

Đặc biệt, tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo hướng bền vững.

Trong đó, ưu tiên địa bàn các xã còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng hỗ trợ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, thực hiện đầy đủ chính sách mua BHYT theo chủ trương của Chính phủ cho các đối tượng. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng xã hội, chi đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công, tích cực vận động ủng hộ xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Huyện cũng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tối đa tái nghèo và phát sinh nghèo; tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực và các dịch vụ xã hội cơ bản để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, nhất là ở các xã, thôn xa trung tâm huyện

image-20230418085014-1.png
Huyện nâng cao chế độ khám chữa bệnh cho những hộ người có công, hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thìn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm đặc biệt. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo và huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội đối với công tác giảm nghèo; Chủ động tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo. Trên cơ sở quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, huyện đã kịp thời giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, các xã tổ chức thực hiện.

Đến nay, các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất kinh doanh được thực hiện có hiệu quả, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2.82%, xuống 2.40% và đến nay chỉ còn 1.84%. Như vậy, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm sâu đặc biệt từ năm 2022 đến 2023 đã giảm 139 hộ, bằng 0.56%.

Năm 2024 huyện Lương Sơn sẽ tập trung, thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, định hướng cụ thể cho ngành nghề đào tạo lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội.

Triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững đến năm 2025, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 2.600 lao động; đào tạo dạy nghề cho 2.400 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đạt 63,5%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động là 32%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,35%; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, nhất là người nghèo về các chính sách giảm nghèo, từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương Sơn (Hòa Bình): Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO