Long An: Tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT năm 2022

Tường Tú| 28/12/2022 13:31

(TN&MT) - Ngày 28/12, tại TP. Tân An, Sở TN&MT Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

sla1.jpg

Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo  tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, toàn ngành TN&MT Long An đã khẩn trương xây dựng, triển khai toàn diện, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ TN&MT, các Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Long An, nhiệm vụ chính trị của địa phương trên tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, các nhiệm vụ của ngành TN&MT cũng đã được Sở TN&MT Long An và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Cùng với đó, toàn ngành TN&MT Long An cũng đã đảm bảo thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành TN&MT và tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Ngành TN&MT Long An còn duy trì vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát các khu - cụm công nghiệp, các đơn vị có nguồn thải lớn, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Công tác cấp giấy phép cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch khai thác khoáng sản đã được phê duyệt và đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản một cách công khai, minh bạch. Ngoài ra, ngành TN&MT Long An đã hoàn thành công tác kiểm kê, thống kê đất đai năm 2021; tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tiếp tục thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

sla2.jpg

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An phát biểu chủ trì tại Hội nghị

Hiện tại, toàn ngành TN&MT Long An đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra, các kết quả này đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022 như: đóng góp cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; gián tiếp thông qua việc tăng cường kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 4.105 tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực đất đai đạt 3.681 tỷ đồng, lĩnh vực khoáng sản 18 tỷ đồng, lĩnh vực môi trường 406 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ chung năm 2023, ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Sở TN&MT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Đồng thời, Sở TN&MT Long An cũng sẽ chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý của ngành TN&MT và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh Long An triển khai; duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 01%, cấp huyện và cấp xã dưới 02%.

sla3.jpg

Ban Giám đốc Sở TN&MT Long An ghi nhận các ý kiến góp ý của đại diện các Sở ngành, địa phương tại Hội nghị

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An cùng ngành TN&MT tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, cập nhật niêm yết công khai TTHC; tiếp nhận giải quyết trả kết quả TTHC theo đúng quy định, thống nhất, đồng bộ về thời gian, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và xác định rõ những văn bản không còn phù hợp để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Năm 2022, tỉnh Long An phục hồi sau đại dịch Covid-19, ngành TN&MT cũng có nhiều hoạt động, nhiệm vụ phát sinh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình trên, dưới dự lãnh đạo của UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Long An, Bộ TN&MT, ngành TN&MT Long An đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả khả quan.

Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong năm 2023, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị: Sở TN&MT Long An cần sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy; đồng thời, tập trung tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023 phù hợp thực tế, sát khả năng bố trí vốn đầu tư công và vốn huy động của các tổ chức kinh tế đảm bảo tính khả thi.

Đồng thời, Sở TN&MT tập trung rà soát pháp lý, báo cáo UBND tỉnh Long An đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực hiện cổ phần hóa và những doanh nghiệp thực hiện dự án xã hội hóa có sử dụng đất; phối hợp với sở ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng đất công đối với tất cả diện tích đất công trên địa bàn tỉnh; sớm hoàn thành tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT thẩm định Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 05 năm (2021-2025); tập trung thanh tra, kiểm tra đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, kiên quyết xử lý theo quy định để tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai.

sla4.jpg

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT Long An năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Mặt khác, Sở TN&MT tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của tỉnh Long An là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường để cụ thể hoá trong việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh về tiếp nhận đầu tư, kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh, chú trọng xây dựng các văn bản QPPL do Luật giao cho địa phương thực hiện; chủ trì phối hợp các ngành và địa phương giải quyết dứt điểm các địa điểm ô nhiễm tồn tại kéo dài, ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường các sông kênh rạch trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An phối hợp các sở ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giải pháp chủ động thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh nhằm thực hiện hoàn thành được chỉ tiêu thu gom, xử lý rác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, trọng tâm là phải xây dựng và vận hành nhà máy xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; phối hợp với địa phương đưa ra đấu giá những hầm đất đã hoàn thành đóng cửa mỏ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, không để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên không phép, không đúng giấy phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO