Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám

Việt Khang| 28/05/2021 15:31

(TN&MT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 nhằm tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật và ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thống nhất quản lý và ứng dụng hiệu quả hoạt động viễn thám trong ngành, lĩnh vực phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về viễn thám đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám; đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Kế hoạch tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp nhằm: Đẩy mạnh quản lý Nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về viễn thám, trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về viễn thám.

Xây dựng, cập nhật, lưu trữ, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong đó tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực địa phương quản lý.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở TN&MT tỉnh là đầu mối quản lý hoạt động viễn thám chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Đồng thời, phối hợp thực hiện thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt về sự cần thiết, yêu cầu kỹ thuật của nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các sở, ban ngành; tham mưu đề xuất ban hành Quy chế quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám;…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO