--Quảng cáo---

Kế hoạch thực hiện Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Trong nước - Thuỳ Linh - 09:58 25/05/2021

(TN&MT) - Ngày 21-5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 43/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích trước hết là triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2021).

Ngành bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với ngành y tế  triển khai nghị quyết 43.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác CSDL quốc gia về bảo hiểm đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Yêu cầu đầu tiên là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý dữ liệu, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021 được thống nhất, đồng bộ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành BHXH và phối hợp các bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021. Tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực và kinh phí để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021.

Nội dung thực hiện sẽ gồm các hoạt động sau.

Thứ nhất, tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021.

Thứ hai, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, các nhiệm vụ theo đúng thời gian, Kế hoạch đã đề ra.

Thứ ba, tổ chức điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch.

Định kỳ hằng quý thực hiện việc báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch gửi BHXH Việt Nam (qua Trung tâm CNTT) chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Trung tâm CNTT theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá, duy trì định kỳ dữ liệu và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31-12 hằng năm. Trong quá trình thực hiện, chủ động báo cáo Tổng Giám đốc các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

  • Lao động tham gia BHXH còn thấp, số nợ, chậm đóng có thể tăng trong năm 2021
    Xã hội - Thanh Tùng - 21:59 22/10/2021
    (TN&MT) - Việc phát triển lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thấp, nếu không tính đến tác động của đại dịch COVID-19 và việc Tổng cục Thống kê thay đổi cách tính lực lượng lao động sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số nợ, chậm đóng BHXH có thể tiếp tục gia tăng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO