Xã hội

Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang): Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Bảo Hà 21/02/2024 - 18:11

Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 của huyện Lục Ngạn đến thời điểm này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, là tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu năm 2024.

2.png
UBND huyện Lục Ngạn hỗ trợ máy móc cho hộ nghèo người DTTS.

Cụ thể, năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện là 128.978 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 84.393 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 11.484 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư phát triển); Ngân sách huyện, xã: 12.225 triệu đồng; Vốn tín dụng chính sách 10.790 triệu đồng; Vốn kéo dài từ năm 2022 sang là 10.086 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến 20/1/2024 đạt trên 80% kế hoạch.

Công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và các Chương trình chính sách khác nói chung trên địa bàn huyện đã mang lại những kết quả nhất định, đã giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho cho 121 hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 550 hộ. Ngoài ra, huyện cũng đầu tư 02 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ người dân 6 xã khu vực II, III khoán, bảo vệ rừng.

Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng, hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho một số hợp tác xã vùng đồng bào DTTS, đầu tư xây mới 07 công trình và 24 công trình cơ sở hạ tầng chuyển tiếp tại xã thôn đặc biệt khó khăn, cải tạo nâng cấp trường PTDTBT THCS Sơn Hải và trường PTDTBT THCS Hộ Đáp. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ thiết chế 15 nhà văn hóa, hỗ 01 điểm đến du lịch cộng đồng, hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện…

3.png
Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng.

Với những nỗ lực trên, chương trình giảm nghèo đã góp phần xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 giảm bình quân 1,34% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo 9 xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 5%.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, UBND huyện Lục Ngạn ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2024 về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Cụ thể, huyện đặt ra mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số và hộ nghèo dân tộc Kinh ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình năm 2024, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Năm 2024, UBND Huyện Lục Ngạn đặt ra đối với tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào DTTS&MN bình quân giảm 2,5%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 3%/năm, hỗ trợ cho hộ nghèo người DTTS và hộ nghèo dân tộc kinh tại các xã đặc biệt khó khăn về nhà ở 120 hộ; 289 hộ thiếu đất sản xuất chuyển đổi nghề; 1.100 hộ thiếu nước sinh hoạt phân tán.

Hoàn thành phê duyệt quyết toán 31 công trình chuyển tiếp năm 2023; khởi công mới 33 công trình, thực hiện 2 tuyến đường đến trung tâm xã, liên xã. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 02 trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hộ Đáp, PTDTBT THCS Sơn Hải, 200 lượt người được hỗ trợ đào tạo nghề, 215 người uy tín được hỗ trợ thực hiện chính sách...

1.png
Tư vấn hỗ trợ việc làm giúp người dân có thu nhập tốt.

Nâng cao chất lượng dân số, tăng cường truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức về pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.

Năm 2024, UBND huyện Lục Ngạn lên kế hoạch hỗ trợ là 167.664 triệu đồng để xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất.

Ông Chu Văn Trọng Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn cho biết, để tiếp tục triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2024 có hiệu quả, UBND huyện tập trung lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào DTTS&MN. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân vươn lên làm giàu chính đáng để thoát nghèo và giảm nghèo bền vững, người nghèo, hộ nghèo được hỗ trợ để vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang): Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO