--Quảng cáo---

Hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Cả dân tộc sáng mãi một niềm tin son sắt

Xã hội - Lê Khanh - 08:28 23/01/2021

(TN&MT) - Chỉ còn hai ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Hơn 95 triệu dân đất Việt đang hướng về sự kiện chính trị trọng đại với niềm tin son sắt và sự kỳ vọng lớn lao. Những chủ trương, đường lối mà đại hội quyết định sẽ là con đường mà toàn dân tộc Việt Nam cùng tiếp bước ở thế kỷ XXI.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

Những chặng đường lịch sử vẻ vang

Những ngày cuối cùng của năm cũ, đất trời Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đang chuyển mình xuân. Đây là mùa xuân thứ 91 kể từ mùa xuân đầu tiên nhân dân ta có Đảng.

91 mùa xuân qua, cả dân tộc Việt Nam đứng quanh và đồng lòng theo Đảng. Bởi Đảng đã dẫn dắt, chèo lái con thuyền cách mạng, đưa dân tộc ta vượt qua bao thác ghềnh gian khổ. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ở thế kỷ XX, là niềm tin vững chắc mà toàn dân tộc ta theo Đảng. Niềm tin ấy được khẳng định trên nền tảng của đất nước không còn tiếng đạn bom, dân tộc bước vào thời kỳ mới, đất nước vững bước tiến lên xây dựng Tổ quốc hùng cường được nhân dân đồng thuận, thế giới ngưỡng mộ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Thật đúng vậy. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập, lý tưởng, mục tiêu phấn đấu của Đảng là lý tưởng mục tiêu phấn đấu của nhân dân. Lợi ích của Đảng luôn gắn bó, hòa quyện và nằm trong lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lợi ích của quốc gia dân tộc. Bản chất của lợi ích ấy không ngoài làm cho đất nước ấm no, nhân dân hạnh phúc, dân tộc phồn thịnh, Tổ quốc hùng cường.

Chủ nghĩa Mác lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta

Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn dân tộc vững tâm thế, phấn khởi hân hoan. Từ miền núi đến miền xuôi, từ đất liền đến biên giới hải đảo, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng sâu đến rẻo cao biên giới; tất cả hướng về Đảng với niềm tin và kỳ vọng. Đại hội Đảng nhất định sẽ thành công. Những người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng là những đại biểu có tâm, đủ đức, xứng tài, để cùng Đảng lãnh đạo đất nước bước vào thời kỳ mời- thời kỳ của thế giới công nghệ 4.0 phát triển và hùng cường.

Nhìn lại 12 kỳ đại hội của Đảng ta là 12 mốc son chói lọi. Nói cách khác là 12 dấu ấn của lịch sử. Mỗi kỳ đại hội đều đánh dấu một bước ngoặt đổi mới trong hành trình tiến bước của dân tộc- hành trình tiến lên xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn Đảng toàn dân toàn quân ta đã lực chọn. Đối với nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có biết bao nhiêu biến động khó lường, khó khăn chồng khó khăn, thử thách đan thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đề ra. Lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Bộ đội Trường Sa hướng về Đại hội Đảng, ảnh Hoàng Linh

Năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đến nước ta, nhưng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhờ phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc, chúng ta đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới, cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Nhờ phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam có điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn đạt 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Nếu tính trung bình trong giai đoạn 2016 - 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. So với năm 2015, GDP hiện nay gấp khoảng 1,4 lần. Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển. Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh; tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được củng cố ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ biên giới và chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” tại các địa bàn chiến lược.

Về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Nhìn tổng quát, có thể khái quát nhiều “thành tựu kép” mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, như: “Thuận ý Đảng - hợp lòng dân”, “Ổn định kinh tế vĩ mô - duy trì đà tăng trưởng”, “Đẩy lùi dịch bệnh mà vẫn lo được sinh kế cho nhân dân”. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; phản ánh sức sáng tạo của nhân dân ta; minh chứng con đường phát triển tất yếu và sức vươn của dân tộc ta không một thế lực nào có thể ngăn cản được.

Những đứa trẻ vùng cao mặc áo cờ Tổ quốc phấn khởi trước mùa xuân mới, ảnh Hoàng Linh

Cả dân tộc một niềm tin vững chắc

Đất nước ta đang bước vào năm 2021 với một quốc lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Niềm tin ấy là sắt son, là bất diệt. Bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới.

Chủ đề của Đại hội XIII là “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo” đã chỉ rõ định hướng phấn đấu của chúng ta là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chủ đề này được cụ thể hóa trong mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong những năm tới.

Bộ đội Trường Sa hướng về Đại hội Đảng, ảnh Hoàng Linh

Với mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta cũng đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam): Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Vững tin bước vào năm mới 2021, chào Xuân Tân Sửu, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực để phát triển đất nước. Với khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đưa Việt Nam tiến vào chặng đường mới của thời kỳ đẩy nhanh và bền vững phát triển toàn diện đất nước và hội nhập kinh tế, chính trị thế giới và toàn cầu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO