--Quảng cáo---

Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả quản lý về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Tường Tú - 11:55 23/02/2021

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chương trình công tác năm 2020 của Bộ TN&MT và UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng ngành TN&MT tập trung thực hiện tốt công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoàn thành xây dựng, trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch đăng ký năm 2020; rà soát, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành trong năm 2020; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai, tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường mới ban hành, đưa pháp luật đi vào đời sống, nâng cao hiệu quả thi hành.

Năm 2020, Sở TN&MT đã hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kịp thời, đúng quy định các Bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, ban hành các quyết định chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới một số quy trình khác theo quy định pháp luật, đảm bảo hành lang pháp lý xử lý công việc của ngành TN&MT; tập trung chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành đúng và trước hạn hồ sơ đối với tổ chức đạt 97,5% và hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đạt 96,74%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Sở TN&MT Đồng Nai đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, xử lý tổng thể các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường; hướng dẫn UBND huyện Long Thành triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thành lập Tổ tư vấn làm việc với các đơn vị thuộc UBND huyện Long Thành để hướng dẫn chi tiết các nội dung về lập hồ sơ bồi thường; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến trách nhiệm của Sở TN&MT Đồng Nai đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành rà soát, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 với 21 khu đất đủ điều kiện theo quy định pháp luật; hoàn thành lập và trình phê duyệt 21 phương án đấu giá và tổ chức đấu giá thành công 4 khu đất với tổng số tiền thu được 2.935 tỷ đồng, đạt 489% so với Kế hoạch năm 2020 đề ra. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai còn định hướng từng bước hoàn thiện, phát triển chức năng quản lý, phát triển quỹ đất đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo hướng khai thác có hiệu quả nhất quỹ đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao quản lý, khai thác.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn tiếp tục tăng cường công tác quản lý về khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn. Trong đó, Sở TN&MT đã thực thi nhiều biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên như: hoàn thành lập, công bố vùng hạn chế, vùng cấm khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường lãnh đạo, quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh và vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng, ký kết quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với các tỉnh giáp ranh.

Đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Qua 5 năm 2016 - 2020 với nhiều thách thức, ngành TN&MT tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đánh giá kết quả của ngành TN&MT đã thực hiện, có thể thấy trong năm 2020, là năm bản lề quan trọng khép lại kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, ngành TN&MT Đồng Nai đạt được nhiều kết quả, cột mốc rất quan trọng.

Cụ thể, ngành TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết năm 2020 và Nghị quyết 5 năm 2016-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) đề ra, như: thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 100% chất thải nguy hại và 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó tỷ lệ chôn lấp đạt dưới 15%, đến trước năm 2020 mới đạt dưới 30%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có lượng nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Cùng với đó, việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn được Đồng Nai quan tâm, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 54 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Kế hoạch số 5973 triển khai thực hiện Chỉ thị số 54 của Tỉnh ủy. Toàn ngành TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đề ra và chuẩn bị nội dung để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 54 của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã xây dựng, trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phục vụ công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phục vụ xử lý công việc trên địa bàn tỉnh được liên tục, không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính, bộ quy trình giải quyết thủ tục, đặc biệt là đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: “Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm đầu triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai - khóa XI, để tạo nền tảng vững chắc về công tác quản lý cho các năm tiếp theo, Sở TN&MT Đồng Nai xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT, đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh; chú trọng tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, hạn chế phát sinh rác thải nhựa.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường, ưu tiên đầu tư thiết bị quan trắc cảnh báo sớm ô nhiễm; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý về tài nguyên và môi trường; tăng cường và nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những vấn đề nổi cộm, kiểm tra sau thanh tra; kiểm tra sau cấp phép đối với hoạt động khoáng sản và khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất; kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn”.

Cũng theo ông Đặng Minh Đức, công tác quản lý về đất đai ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Đồng Nai là một trong số ít các địa phương trên cả nước đã hoàn thành xây dựng, phê duyệt Đề án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn, đảm bảo quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất công. Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn xây dựng, cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính 170 phường, xã, kết nối chia sẻ thông tin đến 3 cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ tích cực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Hơn nữa, Sở TN&MT Đồng Nai còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc, như: thực hiện tiếp nhận và xử lý 100% văn bản đến, đi dưới hình thức điện tử; tiếp nhận, xử lý 100% thủ tục hành chính và cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường bằng các phần mềm chuyên ngành; thực hiện liên thông thuế điện tử giữa ngành TN&MT với ngành Thuế, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mang lại hiệu quả công việc thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.

  • Sở TN&MT Đồng Nai đồng hành cùng cộng đồng DN
    Ngành TN&MT - 17:55 06/04/2018
    (TN&MT) - Ngày 6/4 tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai), nhằm cung cấp các thông tin, quy định pháp luật cho các doanh nghiệp (DN); lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của các DN về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ DN năm 2018, với sự tham gia của đại diện hơn 65 DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO