--Quảng cáo---

Đồng Nai: Kiểm tra, giám sát chặt các “điểm nóng” về môi trường

Tin tức - 22:28 06/06/2019

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp cũng như giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường..., từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

sdn1
Đồng Nai tập trung công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

Tăng cường bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Hiện tổng lượng nước thải phát sinh thực tế tại 31 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào khoảng 120.637 m3/ngày, trong đó có 1.223 cơ sở thực hiện đấu nối, xử lý nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung (XLNTT) của các KCN với lưu lượng nước thải khoảng 91.138 m3/ngày, còn lại 51 cơ sở tự xử lý nước thải theo quy định, trong đó có 35 cơ sở xả thải theo giấy phép xả thải do cơ quan có thẩm quyền cấp với lưu lượng khoảng 29.314 m3/ngày. Về cơ bản, 31/31 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng nhà máy XLNTTT, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 25 KCN đủ điều kiện để lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành lắp đặt thêm 06 hệ thống quan trắc tại 06 KCN, nâng tổng số KCN được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động là 25 KCN. Như vậy, đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 25/25 KCN có hệ thống xử lý nước thải vận hành thường xuyên hệ thống XLNTTT được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai theo dõi, giám sát; đạt chỉ tiêu 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo dõi tình hình xử lý nước thải tại các KCN, ngoài nhiệm vụ giám sát chất lượng nước thải tại các nhà máy XLNTTT của 31 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở TN&MT chủ trì thực hiện, định kỳ 02 lần/năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh trong KCN. Qua kết quả giám sát định kỳ về chất lượng nước thải sau xử lý cho thấy, nước thải cơ bản đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch năm 2018 và triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai cũng như phản ảnh của người dân. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp đã chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong năm 2018, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và xử lý 68 trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh với tổng số tiền xử phạt 13.768 triệu đồng và 105 trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện với tổng số tiền xử phạt 1.913 triệu đồng.

Giám sát chặt các “điểm nóng” về môi trường

Ttong năm 2018, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ nước thải tại các KCN trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở TN&MT rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn để yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định. Hiện đã có 17/17 cơ sở có lưu lượng nước thải trên 1.000 m3/ngày, 04/18 cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 500 m3/ngày đến dưới 1.000 m3/ngày, 03/29 cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3/ngày đến dưới 500 m3/ngày hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở TN&MT.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, đối với việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, qua quá trình theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện; hiện đã có 08/19 doanh nghiệp thực hiện việc lắp đặt quan trắc khí thải tự động theo quy định, gồm 12 trạm quan trắc khí thải tự động, trong đó có 03/08 doanh nghiệp với 06 trạm đã truyền dữ liệu quan trắc tự động khí thải về Sở TN&MT. Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu để theo dõi, giám sát; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không thực hiện.

Sở TN&MT Đồng Nai còn tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các "điểm nóng" về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2018, Sở TN&MT đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 15 cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ phát sinh gây ô nhiễm môi trường cao. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Sở TN&MT đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, hạn chế tình trạng khiếu kiện phát sinh, hình thành các "điểm nóng" về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Trong năm 2018, các nhóm chỉ tiêu cơ bản về môi trường đều đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả. Trong đó, đạt chỉ tiêu 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; đồng thời, cơ bản kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải từ các KCN và các nguồn thải lớn. Việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường đã được thực hiện có hiệu quả, các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường cũng đã được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

sdn2
Đồng Nai quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN nhằm kiểm soát chất lượng nước sau xử lý

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu môi trường

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Năm 2019, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể hóa những nội dung, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 theo Nghị quyết số 185 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125 ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để tập trung thực hiện; thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường do HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phù hợp với các quy định mới về môi trường; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường theo Chương trình Liên tịch; tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 833 ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có khả năng phát sinh ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai cũng tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn tỉnh; vận hành các trạm quan trắc tự động liên tục nước mặt, không khí và nước thải trên địa bàn tỉnh; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về thẩm định, phê duyệt các thủ tục môi trường; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với các tỉnh giáp ranh đã được ký kết...

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Năm 2019, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. Trong đó, phấn đấu thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại đạt 99%, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt 100%; đôn đốc để đưa vào vận hành các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các khu xử lý theo quy hoạch, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp dưới 30%; tổ chức kiểm tra, theo dõi chất lượng nước thải các hệ thống xử lý tập trung của KCN đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường và 100% KCN có lượng nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Ngoài ra, tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguồn nước thải, khí thải lớn để yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO