Đồng Nai: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Tường Tú| 14/01/2021 13:40

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự đồng lòng, quyết tâm cao của lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở TN&MT đã mang lại hiệu quả rõ nét, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về CCHC và kiểm soát TTHC của tỉnh Đồng Nai năm 2020, Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ CCHC; thường xuyên chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ CCHC cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu giúp việc.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai trong việc tiếp nhận các TTHC, dịch vụ công và phối hợp đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động theo hình thức "phi địa giới hành chính". Đồng thời, Sở TN&MT còn tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Hiện nay, tất cả các thủ tục về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp tục rà soát Bộ TTHC ngành TN&MT. Đồng thời, Sở TN&MT còn nghiên cứu, đề xuất xây dựng, mô hình hóa các TTHC - dịch vụ công; rà soát, đơn giản hóa các TTHC - dịch vụ công, hồ sơ giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết…, chú trọng các TTHC liên quan đến khối doanh nghiệp; phối hợp triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng việc luân chuyển hồ sơ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm 2020, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã phối hợp hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo mục tiêu thực chất và có hiệu quả, nhất là khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số TTHC trực tuyến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được tỉnh Đồng Nai công bố. Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn chuẩn hóa quy trình nâng cấp, điều chỉnh các chức năng cho phù hợp, tạo thuận lợi trong quá trình nộp - nhận kết quả của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, hiện nay, Sở đã áp dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC đối với việc ký phiếu chuyển thuế điện tử thông quan Phần mềm Liên thông Đất đai - Thuế. Trước đó, Sở TN&MT đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai. Đến nay, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trên các văn bản hành chính.

Sở TN&MT Đồng Nai tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở TN&MT. Hiện tại, Sở TN&MT Đồng Nai có một đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hỗ trợ cho Sở trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và trong việc theo dõi các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã chỉ đạo xây dựng các phần mềm, modul nhằm hỗ trợ cho việc theo dõi kết quả giải quyết TTHC.

Sở TN&MT Đồng Nai còn nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: Phần mềm Đất đai phục vụ xây dựng hoàn thiện dữ liệu, đăng ký cấp giấy chứng nhận và cập nhật biến động trên hơn 1,6 triệu thửa đất; phục vụ công tác quản lý của các cấp lãnh đạo (báo cáo thống kê nhanh trên nền web, Android và IOS); phục vụ công tác của cán bộ địa chính của 171 phường/xã (nền web, Android và IOS); phục vụ khai thác thông tin đất đai của người dân theo quy định (trên nền web, Android và IOS).

Năm 2020, Sở TN&MT Đồng Nai đã phối hợp triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng trong việc luân chuyển hồ sơ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai còn phối hợp tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cũng như hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng áp dụng Phần mềm Môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; công bố dữ liệu quan trắc môi trường của các điểm quan trắc môi trường đến người dân theo quy định (nền web, Android và IOS). Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả Phần mềm Liên thông Đất đai - Thuế điện tử, từ đó góp phần giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi cục Thuế.

Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, kiểm soát TTHC, nâng cao kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC; đẩy mạnh triển khai xây dựng, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành TN&MT cũng như xác lập môi trường thông tin, dữ liệu điện tử, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ đề xuất Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, kiểm tra CCHC và rà soát TTHC trọng tâm năm 2021, Kế hoạch thông tin, tuyên tryền CCHC và truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC 2021 để triển khai thực hiện hiệu quả CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo; tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC của ngành TN&MT. Trong đó, Sở TN&MT chú trọng cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa các bước xử lý; tham mưu hoàn chỉnh Bộ TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử chuẩn hóa để thực hiện cấu hình trên Phần mềm Hồ sơ điện tử Egov theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Năm 2021, Sở TN&MT sẽ chủ động rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất điều chỉnh các vướng mắc trong giải quyết hồ sơ, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai và các ứng dụng của phần mềm một cửa (Egov); tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình "phi địa giới hành chính",  tiếp nhận và giải quyết hiệu quả các dịch vụ công; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông vận hành hệ thống Một cửa điện tử Egov; rà soát, phối hợp cập nhật các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo các quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tập trung thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung, nhất là về lĩnh vực đất đai để UBND tỉnh Đồng Nai có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC của ngành TN&MT, hướng tới giải quyết tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham mưu xây dựng các quy trình dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; áp dụng các mô hình mới, sáng kiến mới trong giải quyết TTHC; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO